COVID-19 กระทบเศรษฐกิจเกาหลีใต้

COVID-19 กระทบเศรษฐกิจเกาหลีใต้ เครดิตฟรี เกาหลีใต้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ 17 ปี จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่ฉุดภาคการส่งออกหดตัวลงอย่างหนัก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใต้ติดลบ 3.3% ในไตรมาสที่ 2 (เมษายนถึงมิถุนายน) ขณะที่ไตรมาสแรกหดตัว 1.3% โดยเป็นการหดตัว 2 ไตรมาสติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วในทางเทคนิค และยังเป็นการติดลบรายไตรมาสที่มากที่สุดนับจากปี 1998 สล็อต ปัจจัยสำคัญที่บั่นทอน GDP เกาหลีใต้มาจากภาคการส่งออก ซึ่งติดลบถึง 16.6% เป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1963 ขณะที่ภาคการส่งออกถือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาหลีใต้ คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของ GDP ทั้งหมด ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีการเปิดเผยในเวลาไล่เลี่ยกัน

Read more

ธนาคารกลางเกาหลีใต้วันนี้

ธนาคารกลางเกาหลีใต้วันนี้ เครดิตฟรี รายงานของ BOK ระบุว่า อัตราการออมของภาคครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ เป็นผลมาจากการที่ประชาชนควบคุมรายจ่ายกันมากขึ้น รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด จนส่งผลกระทบต่อการออกไปจับจ่ายใช้สอยหรือใช้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาคการท่องเที่ยว อาหาร หรือโรงแรม อนึ่ง ราคาผู้บริโภคของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยตัวเลขดังกล่าวขยับขึ้นไม่ถึง 1% ต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 4 บ่งชี้ว่า แรงกดดันเงินเฟ้อของเกาหลีใต้ยังอยู่ในระดับต่ำ ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคระบาด ทั้งนี้ BOK ระบุว่า การบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวได้ช้าลง อาจส่งผลกระทบต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่หวังจะเพิ่มอุปสงค์ในประเทศ สล็อต GDP ไตรมาส 4 ของเกาหลีใต้ขยายตัวได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียง 0.7% และเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากหลังจากที่มีการขยายตัว 2.1% ในไตรมาส 3/2563

Read more

เกาหลีใต้กำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ

เกาหลีใต้กำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ เครดิตฟรี ทางเกาหลีได้ออกนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance – MOEF) ของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2562 ซึ่งจะมุ่งเน้นการดำเนินการใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย การกระตุ้นเศรษฐกิจ1.1 การส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยจะปรับลดอุปสรรค/ผ่อนคลายกฎระเบียบ การลงทุน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ผลักดันให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อชักจูงการลงทุน1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยจะออกมาตรการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในแต่ละระดับขั้นของการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ (1) ขั้นเริ่มต้น (startup) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการในขั้นเริ่มต้น (2) ขั้นขยายธุรกิจ (scale up) การสนับสนุนกลไกการระดมทุน อาทิ

Read more

การเมืองยุคปัจจุบันของเกาหลีใต้

การเมืองยุคปัจจุบันของเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ประมุขแห่งรัฐและของระบบหลายพรรค รัฐบาลออกกำลังกายอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติก็ตกเป็นของทั้งรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตุลาการเป็นอิสระของผู้บริหารและสมาชิกสภานิติบัญญัติและประกอบด้วยศาลฎีกา , อุทธรณ์ศาลและศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ. ศ.2491 รัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขครั้งใหญ่ 5 ฉบับ แต่ละฉบับมีความหมายถึงสาธารณรัฐใหม่ สาธารณรัฐที่หกในปัจจุบันเริ่มต้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายในปี พ. ศ. 2530 The Economist Intelligence Unit ให้คะแนนเกาหลีใต้ 8/10 ทำให้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดอันดับที่ 23 ในปี 2019 สล็อต หัวของรัฐเป็นประธานที่ได้รับ การเลือกตั้งด้วยคะแนนนิยมโดยตรง สำหรับเดียวห้าปี ระยะ ประธานาธิบดี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และมีอำนาจบริหารมากมายประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของรัฐสภา และแต่งตั้งและเป็นประธานของหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐเป็นหัวหน้ารัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม

Read more

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี เครดิตฟรี ปี 2546 สาธารณรัฐเกาหลีประสบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาอยางมากอันเปนผลมาจากความตึงเครียดใน คาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับปญหาอาวุธนิวเคลียร ตามดวยผลกระทบจากสงครามอิรัก และการแพรระบาดของโรค SARS ประกอบกับการบริโภคภายในของสาธารณรัฐเกาหลีและการลงทุนภาคธุรกิจในประเทศลดลงอยางต่อเนื่อง สล็อต ปี 2547 เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีดีกวาในปี 2546 อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ ด้านการค้าและการลงทุน โดยได้เปรียบดุลการคาถึง 29.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ แทนการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวปี 2548 คาเงินวอนที่แข็งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นมาก และการชะลอตัวทาง เศรษฐกิจของจีน สหรัฐฯ และญี่ปุน ซึ่งเป็นตลาดสําคัญที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี ทําใหการส่งออกในปี 2548 ขยายตัวลดลงกว่าในปี 2547 ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีตั้งเปาหมายทําเขตการคาเสรีกับ 15 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ภายในปี

Read more

การโดนกดขี่ทางเพศในสถานที่ทำงานของผู้หญิงเกาหลี

การโดนกดขี่ทางเพศในสถานที่ทำงานของผู้หญิงเกาหลี เครดิตฟรี วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความนับถือ ความซาบซึ้งของสตรีทั่วโลก แต่ในเกาหลี วันสตรีสากลดูจะเลือนลางห่างจากจุดประสงค์ไปโข ในประเทศนี้ ปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมกันทางเพศดูจะเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน เรื่องที่เราจะแนะนำกันในวันนี้เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในสังคมเกาหลี ซึ่งสำหรับคนเกาหลีแล้ว หัวข้อนี้เป็นเรื่องจริงที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยล่ะค่ะ หวังว่าหลังจากที่อ่านบทความนี้จบกันแล้ว ทุกคนจะมีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศในเกาหลีเพิ่มขึ้นนะคะ สล็อต ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในเกาหลีจากการจัดอันดับของประเทศสมาชิก OECD ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มี “ความไม่เท่าเทียมทางเพศในด้านเงินเดือน” สูงเป็นอันดับหนึ่งจากทุกประเทศสมาชิกใน OECD เป็นเปอร์เซนต์ถึง 34.6% ซึ่งถือว่า ต่างกันจนน่าเกลียดมาก ๆ จากผลการิจัยของสถาบันแรงงาน และสังคมของประเทศเกาหลี รายได้เฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีในเดือนสิงหาคม 2019 คือ 2.02 ล้านวอน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของผู้ชายเกาหลีคือ 3.15 ล้านวอน ถ้าคำนวณตามได้รายได้ของพนักงานทั่วไปแล้ว ผู้หญิงจะได้เงินเเดือน 2.66

Read more