สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ เครดิตฟรี Think Tank รัฐวิสาหกิจเกาหลีใต้แสดงความเห็นว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่ซบเซาเริ่มกระเตื้องขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบในเชิงลบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ก าลังลดลง เมื่อเดือน ก.พ. 63 จ านวนผู้ติด เชื้อไวรัสโคโรน่ารายวันในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมากกว่า 900 ราย แต่ในช่วงหลายเดือน ที่ผ่านมามี จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันลดลง และคงที่อยู่ในหลักสิบ การติดเชื้อลดลงนี้ช่วยบรรเทาการหดตัวลงของ อุปสงค์ภายในประเทศ สล็อต ทาง Korea Development Institute (KDI) เปิดเผยผ่าน รายงาน Monthly Economic Trends ฉบับ ภาษาอังกฤษว่า

Read more

อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเสมอ ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิด ขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย Hallyu หรือ Korean Wave เป็นวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยที่ประสบความส าเร็จใน ตลาดโลก และมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้Hallyu ประกอบไป ด้วย เพลง ละครทีวีการ์ตูน เกมส์คอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย โดย Hallyu นี้ได้รับค าชื่นชมจากประเทศแถบ เอเชียและประเทศฝั่งยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง สล็อต ในยุคนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีได้แก่ YouTube และ SNS ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ Hallyu เป็น อย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นและขับเคลื่อนวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทุก วันนี้หลายๆ สื่อดิจิตอลเองก็ถือเป็นอีกหนึ่ง “วัฒนธรรมร่วมสมัย” ที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันผลักดันให้ก้าวหน้าไป ไม่หยุดยั้ง

Read more

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564 เครดิตฟรี นักวิเคราะห์ชาวเกาหลีใต้มองว่าอุปสงค์ที่มีต่อชิพ Exynos หรือ mobile application processor (AP) ของบริษัท Samsung Electronics น่าจะเพิ่มขึ้นในปี2564 เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจะถูกพัฒนา ประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้บริษัท Samsung ส่งออกชิพ Exynos ประมาณ 150 – 200 ล้านหน่วยต่อปีเนื่องจาก บริษัท Samsung ก าลังเป็น user ที่มีความโดดเด่น นอกจากนี้บริษัทด้าน เทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยังสามารถพัฒนา mobile AP ได้เองจึงก

Read more

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกาหลี

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกาหลี เครดิตฟรี ระบบการปกครอง เป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่ง วาระละ 5 ปี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะอยู่ในตำแหน่ง วาระละ 4 ปี (ถูกเลือกโดยตรงจากประชาชน) มีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น สล็อต ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลี แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา 4 ปี 70% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เปิดภาคการศึกษาใหม่ ทุกๆ ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม

Read more

เกาหลีใต้พึ่งพาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อการเจริญเติบโตเชิงนวัตกรรม

เกาหลีใต้พึ่งพาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อการเจริญเติบโตเชิงนวัตกรรม เครดิตฟรี การแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายประเทศพยายามที่จะเตรียมตัวสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ซึ่งเป็นยุคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างโลก แห่งความเป็นจริง และโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน ในช่วงที่การแข่งขันเพื่อการเติบโตในอนาคต ของทั่วโลกได้เข้มข้นขึ้น เกาหลีใต้ได้ผลักดันและริเริ่มการพัฒนานวัตกรรมใหม่ตั้งแต่ช่วงต้น โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเทคโนโลยีใน ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดย่อย ซึ่งการกระตุ้นการเติบโตทางนวัตกรรมนี้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของนโยบาย ผลักดันเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมุนแจอิน ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางหลักของการพัฒนา สล็อต มุ่งเน้น 5 อุตสาหกรรมหลัก ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาเชิงนวัตกรรมเพื่อให้เกาหลีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และ พลังงานของเกาหลีใต้ (MOTIE) ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการควบคุมดูแลอุตสาหกรรม 5 ประเภทในอนาคต ประกอบไปด้วย1) ยานพาหนะไฟฟ้า และการขับเคลื่อนอัตโนมัติ2) Internet of

Read more

วอน (สกุลเงินเกาหลีใต้)

วอน (สกุลเงินเกาหลีใต้) เครดิตฟรี วอน (สกุลเงินเกาหลีใต้) สัญลักษณ์ : ₩ ; รหัส : KRW ) หรือสาธารณรัฐเกาหลีได้รับรางวัล เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของเกาหลีใต้ . หนึ่งวอนแบ่งออกเป็น 100 จอนซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เป็นตัวเงิน Jeon ไม่ได้ใช้สำหรับการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันอีกต่อไป และจะปรากฏเฉพาะในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้น เงินวอนจะออกโดย Bank of Korea ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงของกรุงโซล สล็อต สกุลเงินของเกาหลีมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ Goryeo (918–1392) เมื่อเหรียญรุ่นแรกถูกสร้างขึ้นใหม่ เหรียญหล่อทั้งทองแดง และเหล็กที่ถูกเรียกว่า tongbo และ jungbo นอกจากนี้แจกันเงินที่เรียกว่า ŭnbyŏng ยังใช้กันอย่างแพร่หลาย

Read more

จังหวัดอุลซาน เมืองอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้

จังหวัดอุลซาน เมืองอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ังหวัดอุลซาน ตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเกาหลีด้านทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ และนับเป็น 1 ใน 7 จังหวัดหลักของประเทศ เกาหลีใต้ จังหวัดอุลซานมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.14 ล้านคน คิด เป็นพื้นที่ 1,061.18 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับ พื้นที่ 1.7 เท่า ของกรุงโซล จังหวัดอุลซาล เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ หรือ GDP ต่อราย 65.5 ล้านวอน ซึ่งนับว่าสูงที่สุดใน ประเทศเกาหลีใต้ และเป็นจังหวัดอันดับที่ 2 ที่มีค่าใช้จ่ายการ บริโภคส่วนบุคคลอยู่ที่ 16.5 ล้านวอน

Read more

อุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ เครดิตฟรี ภูมิภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอ่าวเมืองปูซาน และเมืองอุลซาน บริเวณนี้เป็นเขตเมือง ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศเกาหลีใต้ และเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนามากเป็นอันดับที่สอง และเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือ,การค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมหนักเช่น รถยนต์ และเคมีภัณฑ์ สล็อต เขตอุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักแห่งหนึ่ง ของเกาหลีใต้ เฉพาะเขตเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่รอบ ๆ กรุงโซลเท่านั้นที่ก้าวหน้ากว่า ภูมิภาคนี้เริ่มเติบโตขึ้น ในฐานะศูนย์กลางระหว่างประเทศ สำหรับการค้า และอำนาจอุตสาหกรรมในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลเกาหลีใต้ เริ่มนำเสนอแผนการพัฒนาประเทศ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ ผลลัพธ์ที่ได้น่าตกใจ: ภายในหนึ่งทศวรรษท่าเรือประมงขนาดเล็กเช่นปูซาน และอุลซานเติบโตเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น โดยมีผู้คนกว่าสองล้านคน ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเช่นการผลิตรถยนต์ และการต่อเรือซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อน ในเกาหลีใต้ก็ก้าวหน้าไปด้วยความเร็วที่รุนแรง สล็อตออนไลน์ ปัจจุบันเขตอุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเมือง

Read more

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในเกาหลีใต้

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในเกาหลีใต้ เครดิตฟรี จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสรายวันในเกาหลีใต้ลดลงต่ำกว่า 200 รายเป็นระยะเวลา 10 วัน ติดต่อกันและอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการยับยั้งการ แพร่ระบาดอย่างเข้มงวด สล็อต วันที่ 12 ก.ย. 63 เกาหลีใต้รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ต่ำกว่า 200 รายเป็น ระยะเวลา 10 วันติดต่อกัน แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ยังคงกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อแบบกลุ่มเป็น ช่วงสั้นๆ (sporadic infection clusters) และไม่สามารถสืบหาที่มาของการติดเชื้อได้ จึงมีแผนการที่จะ ตัดสินใจขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 1 สัปดาห์สำหรับการบังคับ ใช้มาตรการรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นใน กรุงโซลและปริมณฑลThe Korea Disease Control and

Read more

เกาหลีใต้สั่งแบนวัสดุพลาสติกที่ยากต่อการรีไซเคิล

เกาหลีใต้สั่งแบนวัสดุพลาสติกที่ยากต่อการรีไซเคิล เครดิตฟรี เกาหลีใต้บังคับใช้กฎหมายห้ามใช้วัสดุพลาสติก ที่ยากต่อการรีไซเคิล เช่น PVC และขวดพลาสติกแบบมี สีสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของเกาหลีใต้ในการลดปริมาณการ ก่อให้เกิดขยะพลาสติก ลงครึ่งหนึ่ง ควบคู่ไปกับการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลจาก 34% เป็น 70% ภายในปี 2573 นาง Kim Eun-Kyung รมว. กระทรวงสิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้(MoE) เคยกล่าวว่า “มาตรการตอบโต้ที่ครอบคลุม จะโฟกัส ไปที่การยกระดับการจัดการสาธารณะ และสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดรีไซเคิล” ระหว่างการแถลงการณ์เมื่อปี 2561 ซึ่งไม่นานนักหลังจาก ที่ประเทศจีนประกาศ ห้ามนำเข้าวัสดุรีไซเคิล 24 ประเภท “รัฐบาลเกาหลีใต้จะมีส่วน ร่วมในวัฎจักรของสินค้า เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิล” การสั่งแบนของ MoE มีผลบังคับใช้

Read more