ระบบกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐเกาหลี

ระบบกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐเกาหลี เครดิตฟรี สาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีที่มีพื้นที่โดยรอบเกือบทั้งหมดเป็น ทะเลและมหาสมุทร ท าให้มีผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเลหรือกิจการพาณิชยนาวีเป็นส่วนใหญ่ มีเรือเดินสมุทรทั้ง ที่จดทะเบียนสัญชาติเกาหลีใต้ และจดทะเบียนสัญชาติอื่นจ านวนมาก ส่งผลให้กิจการขนส่งทางทะเลของเกาหลีใต้มี ส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 4.04 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 5 ของโลก2 นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใต้ยังมีท่าเรือที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่กระจายทั่วประเทศจ านวนมาก เช่น ท่าเรือปูซาน (Pusan – 부산) ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด และเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งตู้ คอนเทนเนอร์มากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย หรือท่าเรืออินชอน (Incheon – 인천) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกที่มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยเป็นท่าเรือที่ใกล้กรุงโซล (Seoul – 서울)

Read more

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เครดิตฟรี ความสัมพันธ์เกาหลีใต้–ไทย เป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้ง 2 ประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในช่วงสงครามเกาหลี ประเทศไทยเป็นชาติที่สองที่ส่งกองกำลังไปสนับสนุนเกาหลีใต้หลังจากสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ โน มู-ฮย็อน ได้เยือนประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรได้เข้าเยี่ยม ณ กรุงโซล ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ความร่วมมือทางการค้าในปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนเงินถึง 13.9 พันล้านดอลลาร์ สล็อต ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไปไทย และเกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับอัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และยกระดับขึ้นเป็นระดับเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่

Read more