เมืองผู้สูงอายุ” ธุรกิจบริการเกิดใหม่ ในประเทศเกาหลีใต้

เมืองผู้สูงอายุ” ธุรกิจบริการเกิดใหม่ ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี Jang Yun-shik และภรรยาของเขา Han Bok-sun ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองว่างในชีวิตประจำวัน พวกเขาทำ กิจกรรม อาทิ บอร์ดเกมส์ ปิงปอง ว่ายน้ำ การประดิษฐ์ตัวอักษร เต้นลีลาศ โยคะ เต้นแอโรบิค และร้องเพลง นอกเหนือจากการทำกิจกรรมดังกล่าว เขาทั้งสองก็ใช้เวลาที่เหลือไปกับการทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น โดย มีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอดเวลา นอกจากนี้พวกเขายังรายล้อมไปด้วยเพื่อน กลุ่มใหญ่ ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีอายุไล่เลี่ยกัน โดยทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกประหลาด แม้คู่รัก Jang Yunshik ที่อายุ 75 ปี และภรรยา Han Bok-sun

Read more

ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้

ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ คือธุรกิจที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถยังชีพด้วยสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยธุรกิจเฉพาะทางหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับดูแลสุขภาพ, อุตสกรรมบ้านพักผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมด้านยาและอุปกรณ์เวช ภัณท์ เป็นต้น ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุก าลังเติบโต และเป็นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศที่มีสัดส่วน ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีก าลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในเกาหลีใต้ และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ได้อีกมากในอนาคตอันใกล้ จากการรายงานที่คาดการณ์ไว้ว่า ธุรกิจและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีจะเติบโต ถึงร้อยละ 12.9 ในเวลา 10 ปี นับจากนี้ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเติมโตเพียงร้อยละ 4.7 ซึ่งธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุจะเติบโตได้ต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์, นักกายภาพบ าบัด,

Read more

สังคมผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้

สังคมผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ในประเทศฝั่งยุโรป นิยมเรียกสังคมผู้สูงอายุว่า Silver Industry หรือ Elder Industry แต่ในประเทศ เกาหลี นิยมเรียกว่า Aging Friendly Industry หรือ “สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ” อ้างอิงจากสถิติของ ประเทศเกาหลี ในปี พ.ศ.2562 จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ เกิน 65 ปี อยู่ที่ 14.9% และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น Super Aging Society ภายในปี พ.ศ.2569 รัฐบาล ประเทศเกาหลี ได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริม อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในปี 2549 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

Read more