ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้

ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ตลาดระดับโลก ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่ตลาดบันเทิงทั่วโลกนั้นกลับมีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น โดยประมาณร้อยละ 5 นำโดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิเช่น ประเทศจีน อินเดีย และอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ คุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค และอีกมากมายที่พัฒนามากขึ้น รูปแบบใหม่ของเนื้อหาทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ เป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ข้อมูลความรู้นั้นก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมเช่น สิ่งพิมพ์ การ์ตูน และเพลงตลาดและคาดการณ์อนาคตของตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมในระดับโลก สล็อต ตลาดในประเทศ 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ส าหรับการขาย และ ร้อยละ 8.3 ส าหรับการส่งออก การเติบโตด้านการขายนั้นน

Read more

ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้

ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ภาพรวมตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2562 ประเทศเกาหลีใต้มีการผลิตสินค้าอาหารทะเลภายในประเทศราว 3,829,708 ตัน การทำ ฟาร์มพืชน้ำนับเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการผลิตอาหารทะเล ซึ่งในปี 2562 มีจำนวน 2.37 ล้านตันพืชน้ำ ประกอบไปด้วยสาหร่าย ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคหลักของสินค้าสาหร่ายคือคนในพื้นที่ โดยประเทศ เกาหลีถือเป็นผู้ส่งออกสูงสุดทั้งในด้านปริมาณและมูลค้าของการค้าสาหร่าย ในปี 2562 มีจำนวนการ ส่งออกสาหร่ายสุทธิ 31,070 ตัน คิดเป็นมูลค่า 278 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาหร่าย ประเภทรับประทานได้ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ทำการส่งออกอาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง อัตราการนำเข้าก็มีการ เจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ ปี 2543 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านดุลการค้าของประเทศ เกาหลีที่โดดเด่น นอกจากนี ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2562

Read more

ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20%

ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20% เครดิตฟรี บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ในเกาหลีใต้ต่างคาดการณ์ว่า กำไรจากกำรดำเนินงานของบริษัทในช่วง ไตรมาสที่ 2 ปี 63 น่าจะลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปี 62 เนื่องจากยอดขาย ในร้านค้าปลอดภาษีลดฮวบลง อันเป็นผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จากผลการสำรวจข้อมูลโดย Yonhap Infomax พบว่ากำไรจากการดำเนินงานรวมระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 63 ของบริษัท Amore Pacific, LG Household & Health Care และ Aekyung Industrial จะอยู่ที่ราว 319.2 พันล้านวอน (267.4

Read more

ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้

ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี มนุษย์กินแมลงเป็นอาหารนับพันปีมาแล้ว ถึงแม้ว่าการกินแมลงเคยถูกมองว่าเป็นการกระทำต้องห้าม และไม่ เป็นที่ยอมรับในโลกตะวันตก แต่ ณ ปัจจุบัน ตลาดของอุตสาหกรรมของแมลงที่กินได้เติบโตขึ้นทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of UN; FAO) ได้อธิบาย ประโยชน์ของการกินแมลง ดังนี้ประโยชน์ทางสุขภาพ แมลงให้คุณค่าทางอาหารมหาศาลเทียบเท่าโปรตีนสัตว์ชนิดอื่น เช่น หมู วัว ไก่ และปลา เป็นอาหารแคลอรี่ต่ำที่ให้โปรตีนสูง อีกทั้งยังมีแคลเซียม ธาตุเหล็กและสังกะสีอีกด้วยประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม การกินแมลงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารแอมโมเนีย การเลี้ยง แมลงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นดินเพื่อขยายการผลิต และยังสามารถเลี้ยงในแหล่งลำธารขยะอินทรีย์อีกด้วยประโยชน์ทางสังคมและ เศรษฐกิจ การเลี้ยงแมลงสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนต่ำ และไม่ต้องการเทคโนโลยีชั้นสูง เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ยากจน สามารถเลี้ยงแมลงหาเลี้ยงชีพได้ การกินแมลง

Read more