การขนส่งในประเทศเกาหลีใต้

การขนส่งในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเริ่มต้นด้วยแผนพัฒนาห้าปีแรก (พ.ศ. 2505-2559) ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟ 275 กิโลเมตรและโครงการทางหลวงขนาดเล็กหลายโครงการ [2] การก่อสร้างทางด่วน Gyeongbuซึ่งเชื่อมระหว่างสองเมืองใหญ่ของโซลและปูซานแล้วเสร็จในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ทศวรรษ 1970 มีความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามห้าปี (1972-1976) เพิ่มการพัฒนาสนามบิน , ท่าเรือ รถไฟใต้ดินระบบที่ถูกสร้างขึ้นในกรุงโซลโครงข่ายทางหลวงได้มีการขยายจาก 487 กม. และโครงการท่าเรือที่สำคัญได้เริ่มต้นใน Pohang , Ulsan , Masan , อินชอนและปูซาน เครือข่ายทางรถไฟได้รับการปรับปรุงในช่วงทศวรรษที่ 1980 ด้วยระบบไฟฟ้าและโครงการติดตามเพิ่มเติม ความเร็วในการทำงานก็เพิ่มขึ้นในสายหลักด้วย แม้ว่าทางรถไฟจะยังคงมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการขนส่งสินค้า แต่การจราจรของผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

Read more

มหาวิทยาลัยเกาหลี

มหาวิทยาลัยเกาหลี เครดิตฟรี มหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University, KU คอรยอ แทฮักกโย บ้างเรียก มหาวิทยาลัยโครยอ) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเขตซอนบุก (Seonbuk-gu) ของกรุงโซล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกาหลีเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาและการวิจัยของเกาหลีใต้ โดยเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล และมหาวิทยาลัยย็อนเซ สล็อต วิทยาลัยโบซองมหาวิทยาลัยเกาหลีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1905 ในฐานะวิทยาลัยโบซองโดย ลียองอิค เหรัญญิกของราชวงศ์เกาหลี ประธานวิทยาลัยคนแรกคือ แฮอุงชิน ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีแหล่งกำเนิดชาตินิยมมันถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติในยุคอาณานิคม (ค.ศ. 1910–1945) วิทยาลัยโบซองต้องทนกับความยากลำบากมากมายก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยเกาหลีในวันนี้จะเป็น ไม่นานหลังจากที่ก่อตั้งวิทยาลัยโบซอง ได้มีการลงนามใน “พิธีสารเกาหลี –

Read more

ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้

ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ตลาดระดับโลก ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่ตลาดบันเทิงทั่วโลกนั้นกลับมีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น โดยประมาณร้อยละ 5 นำโดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิเช่น ประเทศจีน อินเดีย และอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ คุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค และอีกมากมายที่พัฒนามากขึ้น รูปแบบใหม่ของเนื้อหาทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ เป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ข้อมูลความรู้นั้นก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมเช่น สิ่งพิมพ์ การ์ตูน และเพลงตลาดและคาดการณ์อนาคตของตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมในระดับโลก สล็อต ตลาดในประเทศ 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ส าหรับการขาย และ ร้อยละ 8.3 ส าหรับการส่งออก การเติบโตด้านการขายนั้นน

Read more

พฤติกรรมการชอปปิ้งของชาวเกาหลีในช่วงการระบาดไวรัส COVID 19

พฤติกรรมการชอปปิ้งของชาวเกาหลีในช่วงการระบาดไวรัส COVID 19 เครดิตฟรี หลังจากการระบาดไวรัส COVID 19 ทั่วประเทศว่า ส่งผลให้รูปแบบการบริโภคในสังคมเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปโดย สิ้นเชิง ตั้งแต่งานอดิเรก ไปจนถึงการรับประทานอาหาร จากที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าแบบออฟไลน์จากห้างสรรพสินค้า และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ เปลี่ยนมาเป็นซื้อผ่านออนไลน์แทน มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 12.39 ล้านล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 330,567 ล้านบาท) เพิ่มขี้น 15.6 % เมื่อเปรียบเทียบกับในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สล็อต บริษัท CJ Cheiljedang จ ากัด ที่เป็นบริษัทชั้นน าเกาหลีใต้ ทางด้านอาหาร

Read more

ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้

ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ภาพรวมตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2562 ประเทศเกาหลีใต้มีการผลิตสินค้าอาหารทะเลภายในประเทศราว 3,829,708 ตัน การทำ ฟาร์มพืชน้ำนับเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการผลิตอาหารทะเล ซึ่งในปี 2562 มีจำนวน 2.37 ล้านตันพืชน้ำ ประกอบไปด้วยสาหร่าย ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคหลักของสินค้าสาหร่ายคือคนในพื้นที่ โดยประเทศ เกาหลีถือเป็นผู้ส่งออกสูงสุดทั้งในด้านปริมาณและมูลค้าของการค้าสาหร่าย ในปี 2562 มีจำนวนการ ส่งออกสาหร่ายสุทธิ 31,070 ตัน คิดเป็นมูลค่า 278 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาหร่าย ประเภทรับประทานได้ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ทำการส่งออกอาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง อัตราการนำเข้าก็มีการ เจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ ปี 2543 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านดุลการค้าของประเทศ เกาหลีที่โดดเด่น นอกจากนี ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2562

Read more

ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20%

ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20% เครดิตฟรี บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ในเกาหลีใต้ต่างคาดการณ์ว่า กำไรจากกำรดำเนินงานของบริษัทในช่วง ไตรมาสที่ 2 ปี 63 น่าจะลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปี 62 เนื่องจากยอดขาย ในร้านค้าปลอดภาษีลดฮวบลง อันเป็นผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จากผลการสำรวจข้อมูลโดย Yonhap Infomax พบว่ากำไรจากการดำเนินงานรวมระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 63 ของบริษัท Amore Pacific, LG Household & Health Care และ Aekyung Industrial จะอยู่ที่ราว 319.2 พันล้านวอน (267.4

Read more

ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้

ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี มนุษย์กินแมลงเป็นอาหารนับพันปีมาแล้ว ถึงแม้ว่าการกินแมลงเคยถูกมองว่าเป็นการกระทำต้องห้าม และไม่ เป็นที่ยอมรับในโลกตะวันตก แต่ ณ ปัจจุบัน ตลาดของอุตสาหกรรมของแมลงที่กินได้เติบโตขึ้นทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of UN; FAO) ได้อธิบาย ประโยชน์ของการกินแมลง ดังนี้ประโยชน์ทางสุขภาพ แมลงให้คุณค่าทางอาหารมหาศาลเทียบเท่าโปรตีนสัตว์ชนิดอื่น เช่น หมู วัว ไก่ และปลา เป็นอาหารแคลอรี่ต่ำที่ให้โปรตีนสูง อีกทั้งยังมีแคลเซียม ธาตุเหล็กและสังกะสีอีกด้วยประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม การกินแมลงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารแอมโมเนีย การเลี้ยง แมลงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นดินเพื่อขยายการผลิต และยังสามารถเลี้ยงในแหล่งลำธารขยะอินทรีย์อีกด้วยประโยชน์ทางสังคมและ เศรษฐกิจ การเลี้ยงแมลงสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนต่ำ และไม่ต้องการเทคโนโลยีชั้นสูง เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ยากจน สามารถเลี้ยงแมลงหาเลี้ยงชีพได้ การกินแมลง

Read more

อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเสมอ ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิด ขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย Hallyu หรือ Korean Wave เป็นวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยที่ประสบความส าเร็จใน ตลาดโลก และมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้Hallyu ประกอบไป ด้วย เพลง ละครทีวีการ์ตูน เกมส์คอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย โดย Hallyu นี้ได้รับค าชื่นชมจากประเทศแถบ เอเชียและประเทศฝั่งยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง สล็อต ในยุคนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีได้แก่ YouTube และ SNS ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ Hallyu เป็น อย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นและขับเคลื่อนวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทุก วันนี้หลายๆ สื่อดิจิตอลเองก็ถือเป็นอีกหนึ่ง “วัฒนธรรมร่วมสมัย” ที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันผลักดันให้ก้าวหน้าไป ไม่หยุดยั้ง

Read more

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564 เครดิตฟรี นักวิเคราะห์ชาวเกาหลีใต้มองว่าอุปสงค์ที่มีต่อชิพ Exynos หรือ mobile application processor (AP) ของบริษัท Samsung Electronics น่าจะเพิ่มขึ้นในปี2564 เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจะถูกพัฒนา ประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้บริษัท Samsung ส่งออกชิพ Exynos ประมาณ 150 – 200 ล้านหน่วยต่อปีเนื่องจาก บริษัท Samsung ก าลังเป็น user ที่มีความโดดเด่น นอกจากนี้บริษัทด้าน เทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยังสามารถพัฒนา mobile AP ได้เองจึงก

Read more

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกาหลี

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกาหลี เครดิตฟรี ระบบการปกครอง เป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่ง วาระละ 5 ปี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะอยู่ในตำแหน่ง วาระละ 4 ปี (ถูกเลือกโดยตรงจากประชาชน) มีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น สล็อต ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลี แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา 4 ปี 70% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เปิดภาคการศึกษาใหม่ ทุกๆ ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม

Read more