ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้

ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ คือธุรกิจที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถยังชีพด้วยสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยธุรกิจเฉพาะทางหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับดูแลสุขภาพ, อุตสกรรมบ้านพักผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมด้านยาและอุปกรณ์เวช ภัณท์ เป็นต้น ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุก าลังเติบโต และเป็นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศที่มีสัดส่วน ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีก าลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในเกาหลีใต้ และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ได้อีกมากในอนาคตอันใกล้ จากการรายงานที่คาดการณ์ไว้ว่า ธุรกิจและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีจะเติบโต ถึงร้อยละ 12.9 ในเวลา 10 ปี นับจากนี้ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเติมโตเพียงร้อยละ 4.7 ซึ่งธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุจะเติบโตได้ต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์, นักกายภาพบ าบัด,

Read more