ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม หรือเรียกเพียง ชนชั้น เป็นกลุ่มมโนทัศน์ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และทฤษฎีการเมืองซึ่งมีศูนย์กลางที่แบบจำลองการจัดชั้นภูมิทางสังคมซึ่งบุคคลถูกจัดอยู่ในกลุ่มหมวดหมู่สังคมลำดับชั้น ชนชั้นสามัญที่สุด คือ

slotxo

ชนชั้นสูง ชนชั้นสูง (อังกฤษ: upper class) ในสังคมสมัยใหม่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของสังคมและรวมถึงผู้ที่ทรงอิทธิพลทางการเมือง ดังนั้นจึงสามารถจำแนกชนชั้นสูงออกได้ตามความร่ำรวยซึ่งส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในสหรัฐอเมริกา กลุ่มคนที่รวยที่สุดของประเทศ 1% ถือครองทรัพย์สินกว่า 34% ของประเทศ

คนในชนชั้นนี้ส่วนใหญ่มักเป็นชนชั้นสูงมาตั้งแต่กำเนิด ชนชั้นสูงอาจสูญเสียอิทธิพลทางการเมืองในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ เราจะเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าผู้ดีเก่า ซึ่งเกิดขึ้นมากในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากยุคศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 จากการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีประชาธิปไตยและรวมไปถึงการกำเกิดใหม่มากมายของคนชนชั้นกลาง ในภายหลังถือว่าปริมาณความมั่งคั่งและชื่อเสียงไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะแบ่งคนในชนชั้นนี้ออกได้ ชนชั้นสูงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกันในชนชั้น

xoslot

ในประวัติศาสตร์ มีชนชั้นสูงจำนวนไม่น้อยที่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ แต่อาศัยกินดอกผลจากค่าเช่าที่ดินหรือผลตอบแทนในกิจการที่เป็นสมบัติตกทอดกันมา ดังนั้นหากวัดด้วยจำนวนเงินแล้ว ชนชั้นสูงอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเท่ากับพวกพ่อค้าวาณิชย์
ชนชั้นกลาง ชนชั้นกลาง (อังกฤษ: middle class) เป็นชนชั้นของประชาชนที่อยู่ตรงกลางในลำดับชั้นทางสังคม คำนี้มักมีความกำกวมว่านิยามในแง่ใด ระหว่างอาชีพ รายได้ การศึกษาหรือสถานภาพทางสังคม ไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้นิยามมักได้รับเลือกเพราะมีความหมายโดยนัยทางการเมืองทิ้งสิ้น นักเขียนฝ่ายซ้ายนิยมใช้คำว่า “ชนชั้นทำงาน” (working class) ที่มีสถานภาพต่ำกว่า นักทฤษฎีสังคมสมัยใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเศรษฐศาสตร์ ต่างนิยามและนิยามใหม่ซึ่งคำว่า “ชนชั้นกลาง” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสังคมหรือการเมืองของพวกตน
ในระบบทุนนิยม แรกเริ่ม “ชนชั้นกลาง” หมายความถึง ชนชั้นกระฎุมพี (bourgeoisie) ต่อมา เมื่อมีการแบ่งแยกชนชั้นมากขึ้นเมื่อสังคมทุนนิยมเกิดการพัฒนา คำนี้เป็นไวพจน์กับคำว่า ชนชั้นนายทุนน้อย (petite bourgeoisie)

เครดิตฟรี

มาตราทั่วไปสำหรับใช้วัดชนชั้นกลางแตกต่างกันตามวัฒนธรรม ในแง่หนึ่ง อาจมองในแง่สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก บทนิยามอย่างแคบหนึ่งจำกัดชนชั้นกลางว่าอยู่ 20% ตรงกลางของบันไดรายได้ของชาติ (คือ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40–60%) การจำแนกหมวดอย่างกว้างนับรวมทั้งหมดยกเว้นประชาชนที่ยากจนที่สุด 20% และร่ำรวยที่สุด 20% บางทฤษฎีอย่าง “ปฏิทรรศน์ผลประโยชน์” ใช้กลุ่มสิบและข้อมูลการกระจายความมั่งคั่งเพื่อตัดสินขนาดและสัดส่วนความมั่งคั่งของชนชั้นกลาง

สล็อต xo

มีการเติบโตของชนชั้นกลางทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดิอีโคโนมิสต์ ยืนยันว่าประชากรกว่ากึ่งหนึ่งของโลกจัดเป็นชนชั้นกลาง เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางในประเทศกำลังพัฒนา ลักษณะของชนชั้นกลางคือมีรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (discretionary income) พอสมควร จึงไม่ต้องอยู่แบบอดมื้อกินมื้อแบบคนยากจน และนิยามว่าเป็นรายได้เหลือตั้งแต่ประมาณหนึ่งในสามขึ้นไปสำหรับการใช้จ่ายอย่างอื่นนอกจากค่าอาหารและที่อยู่อาศัยพื้นฐาน
ชนชั้นเป็นวัตถุสำคัญแห่งการวิเคราะห์สำหรับนักสังคมวิทยา นักรัฐศาสตร์ นักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์สังคม อย่างไรก็ดี ไม่มีการเห็นพ้องต้องกันว่านิยามที่ดีที่สุดของคำว่า “ชนชั้น” คืออะไร และคำนี้มีหลายความหมายบริบท ในสำนวนพูดทั่วไป คำว่า “ชนชั้นทางสังคม” โดยทั่วไปพ้องกับ “ชนชั้นทางสังคม-[NPC5] เศรษฐกิจ” ซึ่งนิยามว่าเป็น “บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจหรือการศึกษาเท่ากัน” เช่น ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นวิชาชีพอุบัติใหม่
ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 คำว่า “ชนชั้น” เริ่มเป็นวิธีหลักในการจัดระเบียบสังคมเป็นการแบ่งลำดับชั้นแทนการจำแนกประเภทอย่างฐานันดร ยศและลำดับ ซึ่งสัมพันธ์กับการให้ความสำคัญกับคุณลักษณะที่ตกทอดมาลดลงโดยทั่วไป และให้ความสำคัญกับความมั่งคั่งและรายได้เพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัดฐานะในลำดับชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

Post navigation