อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันเติบโต และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในเอเชีย และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก กระแส Korean Wave หรือ Hallyu ถือเป็นหนึ่งคำที่แสดงถึงความนิยมอย่างกว้างของ อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ที่แพร่กระจายเป็นทั่วโลก กระแส Korean Wave เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง กลางปี ค.ศ. 19901 ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในหลากหลายประเทศที่ส่งเสริม และตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ ส่งออกวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนา Soft power ของประเทศเกาหลี กระแส Hallyu นั้น เริ่มแพร่ไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่นเป็นที่แรก หลังจากนั้นก็เริ่มแพร่หลายอย่างมากขึ้นไปยังประเทศในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และหลากหลายประเทศทั่วโลก และในปี 2000 การปิดกั้นทางวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น ที่ผ่านมา 50 ปีได้มีการยกเลิก

Read more

พฤติกรรมการชอปปิ้งของชาวเกาหลีในช่วงการระบาดไวรัส COVID 19

พฤติกรรมการชอปปิ้งของชาวเกาหลีในช่วงการระบาดไวรัส COVID 19 เครดิตฟรี หลังจากการระบาดไวรัส COVID 19 ทั่วประเทศว่า ส่งผลให้รูปแบบการบริโภคในสังคมเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปโดย สิ้นเชิง ตั้งแต่งานอดิเรก ไปจนถึงการรับประทานอาหาร จากที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าแบบออฟไลน์จากห้างสรรพสินค้า และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ เปลี่ยนมาเป็นซื้อผ่านออนไลน์แทน มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 12.39 ล้านล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 330,567 ล้านบาท) เพิ่มขี้น 15.6 % เมื่อเปรียบเทียบกับในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สล็อต บริษัท CJ Cheiljedang จ ากัด ที่เป็นบริษัทชั้นน าเกาหลีใต้ ทางด้านอาหาร

Read more

ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้

ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ภาพรวมตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2562 ประเทศเกาหลีใต้มีการผลิตสินค้าอาหารทะเลภายในประเทศราว 3,829,708 ตัน การทำ ฟาร์มพืชน้ำนับเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการผลิตอาหารทะเล ซึ่งในปี 2562 มีจำนวน 2.37 ล้านตันพืชน้ำ ประกอบไปด้วยสาหร่าย ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคหลักของสินค้าสาหร่ายคือคนในพื้นที่ โดยประเทศ เกาหลีถือเป็นผู้ส่งออกสูงสุดทั้งในด้านปริมาณและมูลค้าของการค้าสาหร่าย ในปี 2562 มีจำนวนการ ส่งออกสาหร่ายสุทธิ 31,070 ตัน คิดเป็นมูลค่า 278 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาหร่าย ประเภทรับประทานได้ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ทำการส่งออกอาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง อัตราการนำเข้าก็มีการ เจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ ปี 2543 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านดุลการค้าของประเทศ เกาหลีที่โดดเด่น นอกจากนี ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2562

Read more

ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20%

ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20% เครดิตฟรี บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ในเกาหลีใต้ต่างคาดการณ์ว่า กำไรจากกำรดำเนินงานของบริษัทในช่วง ไตรมาสที่ 2 ปี 63 น่าจะลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปี 62 เนื่องจากยอดขาย ในร้านค้าปลอดภาษีลดฮวบลง อันเป็นผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จากผลการสำรวจข้อมูลโดย Yonhap Infomax พบว่ากำไรจากการดำเนินงานรวมระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 63 ของบริษัท Amore Pacific, LG Household & Health Care และ Aekyung Industrial จะอยู่ที่ราว 319.2 พันล้านวอน (267.4

Read more

ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้

ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี มนุษย์กินแมลงเป็นอาหารนับพันปีมาแล้ว ถึงแม้ว่าการกินแมลงเคยถูกมองว่าเป็นการกระทำต้องห้าม และไม่ เป็นที่ยอมรับในโลกตะวันตก แต่ ณ ปัจจุบัน ตลาดของอุตสาหกรรมของแมลงที่กินได้เติบโตขึ้นทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of UN; FAO) ได้อธิบาย ประโยชน์ของการกินแมลง ดังนี้ประโยชน์ทางสุขภาพ แมลงให้คุณค่าทางอาหารมหาศาลเทียบเท่าโปรตีนสัตว์ชนิดอื่น เช่น หมู วัว ไก่ และปลา เป็นอาหารแคลอรี่ต่ำที่ให้โปรตีนสูง อีกทั้งยังมีแคลเซียม ธาตุเหล็กและสังกะสีอีกด้วยประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม การกินแมลงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารแอมโมเนีย การเลี้ยง แมลงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นดินเพื่อขยายการผลิต และยังสามารถเลี้ยงในแหล่งลำธารขยะอินทรีย์อีกด้วยประโยชน์ทางสังคมและ เศรษฐกิจ การเลี้ยงแมลงสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนต่ำ และไม่ต้องการเทคโนโลยีชั้นสูง เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ยากจน สามารถเลี้ยงแมลงหาเลี้ยงชีพได้ การกินแมลง

Read more

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ เครดิตฟรี Think Tank รัฐวิสาหกิจเกาหลีใต้แสดงความเห็นว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่ซบเซาเริ่มกระเตื้องขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบในเชิงลบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ก าลังลดลง เมื่อเดือน ก.พ. 63 จ านวนผู้ติด เชื้อไวรัสโคโรน่ารายวันในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมากกว่า 900 ราย แต่ในช่วงหลายเดือน ที่ผ่านมามี จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันลดลง และคงที่อยู่ในหลักสิบ การติดเชื้อลดลงนี้ช่วยบรรเทาการหดตัวลงของ อุปสงค์ภายในประเทศ สล็อต ทาง Korea Development Institute (KDI) เปิดเผยผ่าน รายงาน Monthly Economic Trends ฉบับ ภาษาอังกฤษว่า

Read more