อุตสาหกรรม 4.0 ในเกาหลี

เครดิตฟรี

ประเทศเกาหลีใต้มีความตื่นตัวอย่างมากต่ออุตสาหกรรม 4.0 และมีแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อยกระดับภาคการผลิตเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด การนำเสนอแนวคิด Industry 4.0 ของภาคเอกชนเยอรมันในงาน Hanover Messess เมื่อปี ค.ศ. 2011 จนรัฐบาลขานรับและนำมาสู่การบรรจุเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติที่เรียกว่า “HighTech Strategy 2020” ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้น

สล็อต

หากแต่ได้แพร่หลายและกระจายแนวคิดนี้ไปทั่ว ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ในเอเชีย เห็นได้ชัดถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเข้าสู่โลกดิจิตัลอย่างเต็มตัว แม้ว่าฝั่งผู้บริโภคจะขานรับและปรับตัวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว จากการที่สินค้าและบริการในยุคอนาล็อกมากมายได้ล้มหายตายจาก และถูกทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งรูปแบบธุรกิจ (Business model) เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลายอุตสาหกรรม สำหรับในเอเชีย เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่การยกระดับสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม จนผงาดมาทาบชั้นสินค้าแบรนด์ชั้นนำของสหรัฐได้เท่านั้น หากแต่ยังทำให้อาณาจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นสั่นคลอนด้วยเช่นกัน ประเทศเกาหลีใต้มีความตื่นตัวอย่างมากต่ออุตสาหกรรม 4.0 และมีแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อยกระดับภาคการผลิตเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นได้จากโครงสร้างของภาครัฐที่มีความทันสมัยอย่างมาก ภายใต้กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy) มีหน่วยงานด้านโรงงานทันสมัย (the Smart Factory division) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 โดยเฉพาะ โดยการนำของเลขาธิการที่ชื่อว่า Lee Gyu-bong แม้ว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเพิ่งเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อปี ค.ศ. 2015 (พร้อมๆกับที่ประเทศไทยมีนโยบาย Thailand 4.0) หากแต่ว่ามีการดำเนินการจนเห็นผลในขั้นต้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เมื่อศึกษาย้อนกลับไปในแผนงานภาพรวม ทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นถึงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายซึ่งวางไว้จนถึงปี ค.ศ. 2020 แม้ว่าปัจจุบันเกาหลีใต้จะได้รับการจัดอันดับในด้านศักยภาพและขีดความสามารถการผลิตในอันดับ 17 จากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก (OECD countries)24 ประเทศก็ตาม แต่เพื่อรักษาระดับความสามารถการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน ไม่ได้พึ่งพิงบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น รัฐบาลจึงเริ่มให้ความสำคัญกับพื้นฐานและโครงสร้างทางการผลิตโดยรวมที่ยังอ่อนแออยู่ โดยทุ่มงบประมาณในแต่ละปีถึง 2 แสนล้านวอน (หรือประมาณ 172 ล้านเหรียญสหรัฐ) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อโรงงานและระบบการผลิตเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต

สล็อตออนไลน์

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ จากการศึกษาแนวคิดของเยอรมันและนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการพัฒนาภาคการผลิตของตนใน 4 ด้านใหญ่ๆ คือ 1. เทคโนโลยีฐาน (Platform) โดยร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของโลก อาทิ Fraunhofer Institute และบริษัท Siemens ของเยอรมัน และ the CWC institute ของสหรัฐ ในการกำหนดมาตรฐาน IoT (Internet of Thing)2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Applications) โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใส่ไว้ในกระบวนการผลิต ทำให้ยืดหยุ่นต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้องแม่นยำ 3. อุปกรณ์และโครงข่าย (Devices and Network) และ 4. ความสามารถในการดำเนินการและความปลอดภัย (Interoperability and Security) ซึ่งทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อและเครื่องจักรจะเชื่อมโยงและทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ในจังหวะเดียวกัน ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยทั้งข้อมูลและระบบการผลิตอีกด้วย
โดยในเดือนกันยายน 2015 รัฐบาลได้ประกาศแผนที่นำทาง (Roadmap) ในลักษณะของโครงการวิจัย พัฒนา และทดลองนำร่อง แบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ
Flexible design technology เทคโนโลยีการออกแบบที่มีความยืดหยุ่น
Technology to sort out defective products เทคโนโลยีการตรวจจับและคัดแยกของเสียในกระบวนการผลิต
Software-integrated operating techniques การบริหาร วางแผน และควบคุมการผลิตด้วยซอฟท์แวร์การจัดการโรงงานที่ทันสมัย
An open IoT platform การนำมาตรฐานใหม่ของ IoT แบบเปิด มาใช้ในสินค้าและบริการ
Smart sensor, data collecting and data processing technologies การบันทึกข้อมูลทุกจุดด้วยเซนเซอร์อัจฉริยะ โดยข้อมูลที่ได้สามารถประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
Industrial standard มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับทั่วโลก

jumboslot

ขณะที่เยอรมันมีศูนย์พัฒนาผลิตภาพของอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า Center for Industrial Productivity (CiP) ถือเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ สาธิต และวิจัยเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของยุโรป (ก่อตั้งขึ้นในปี 2007) โดยความร่วมมือของ Technical University of Darmstadt และ Mckensey & Company และได้รับการขยายบทบาทสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในปี 2016 สำหรับเกาหลีใต้มีการพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อการศึกษา วิจัย และขยายผลไปยังโรงงานอื่นๆเช่นกัน เรียกว่า “mother factory” โดยมีการผสานความทันสมันของ IoT เข้ากับระบบการผลิตแบบใหม่ที่เชื่อมโยงโลกเสมือนเข้ากับโลกการผลิตจริง Cyber-Physical System (CPS)

slot

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในเกาหลีใต้ เริ่มเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วแม้ว่าจะดำเนินการมาได้เพียงปีเดียว มีการเชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่ของเกาหลี แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและจริงจัง แบบที่ประเทศไทยเราเรียกว่า ประชารัฐ ซึ่งจากที่พอทราบมาจะมีการปรับโครงสร้างการทำงานครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งแน่นอนย่อมมีความเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงอื่นๆด้วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ไม่แน่ใจว่า SME และคนทำงานในภาคการผลิตของไทย พร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้และปรับตัวไปพร้อมกัน หวังว่าประเทศไทยเราจะก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา อาเซียนและเกาหลีมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของเกาหลีรองจากจีน มีประเทศไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 5 ของสมาชิกอาเซียนกับเกาหลี และเป็นประเทศที่นักลงทุนเกาหลีเข้ามาลงทุนโดยตรงเป็นอันดับที่ 8 ของอาเซียน จึงมีโอกาสอีกมากที่ประเทศไทยและเกาหลีจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ระหว่างกัน โดยภายใต้บันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทั้งสองฝ่าย หรือ Korea-Thailand Joint Working Group on Industry 4.0 Cooperation เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประธานร่วมของฝ่ายไทย คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และฝ่ายเกาหลี คือ อธิบดีสำนักความร่วมมือการค้า ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย
นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่สอดคล้องกับสาขาที่เกาหลีมีศักยภาพในการเข้ามาลงทุน ประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้าและการผลิตแบตเตอรี่ โดยจะได้ผลักดันความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายเกาหลี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้มอบหมายไว้
Cr.https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639500

อุตสาหกรรม 4.0 ในเกาหลี

Post navigation