หน่วยงานรัฐบาลของเกาหลี

เครดิตฟรี

เกาหลีมีการปกครองแบบประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล สั่งงาน และดูแลหัว หน้าสำนักงานบริหารงานกลางทั้งหมดตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรีคำสั่งจากประธานาธิบดีเพื่อสั่ง งาน และดูแลหัวหน้าสำนักงานบริหารงานกลาง ด้านล่างนี้เป็นแผนผังของคณะรัฐบาลเกาหลีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 ซึ่งประกอบด้วย 18 กระทรวง ดังที่เห็นในแท่งกราฟที่อยู่ในตารางด้านล่าง ณ เดือนพฤษภาคม 2017 มีการแบ่งเป็นกระทรวงต่างๆ 18 กระทรวง 5 กรม และ 17 กอง โดย 18 กระทรวงดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

สล็อต

กระทรวงนโยบายและการเงินจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
การวางแผนนโยบายพัฒนาประเทศระยะ ลางและระยะยาว การวางกลยุทธด้านการพัฒนา การวางแผน กำกับทิศทาง และการประสานงาน การกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงิน วางกฎเกณฑ์การดำเนินงาน และการประเมินผล ด้านงบประมาณและงบดุล สกุลเงินภายในประเทศ สกุลเงินต่างประเทศ ทรัพย์สินคงคลังของประเทศ ระบบบัญชีของรัฐบาล ระบบภาษีในประเทศ งานด้านศุลกากร การเงินระหว่างประเทศ การบริการสำนักงานสาธารณะ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินของชาติ การลงทุนภาคเอกชน และหนี้สินของรัฐบาล
กระทรวงการศึกษาธิการ
จะจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาประชากร การให้การศึกษาของโรงเรียน การให้การศึกษาตลอดชีวิต และกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีทีรับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคง การบริหารจัดการ การประสานงาน และการประเมินนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และไอซีที การวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และไอซีที การส่งเสริมแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค การวิจัย การพัฒนา การผลิต และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ การวางแผนการจัดทำวิจัยข้อมูลแห่งชาติ การปกป้องข้อมูลและวัฒนธรรมข้อมูล การรวมศูนย์และส่งเสริมการออกอากาศและการสื่อสารโทรคมนาคม และการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคลื่นวิทยุ รวมทั้งอุตสาหกรรมข้อมูลและการสื่อสาร
กระทรวงกิจการต่างประเทศและการค้า
กระทรวงต่างประเทศรับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงและการดำเนินการด้านนโยบายทางการทูต การทูตทางเศรษฐกิจทั้งแบบทวิภาคีและมหภาคี การเมืองและการรับมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง การดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการประสานงานของนโยบายทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศ การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทำสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ความช่วยเหลือทางวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความมั่นคงนโยบายต่างประเทศของเกาหลี การปกป้องและการสนับสนุนชาวเกาหลีในต่างประเทศ การวิจัยและการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงรวมชาติจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
การวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ การให้การศึกษาเรื่องการรวมชาติ งานบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการการรวมชาติ
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบงานดังต่อไป
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการดำเนินคดี การบริหาร และการดำเนินงานคำตัดสินคดีที่ได้รับการปกปิด รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและการสังเกตการณ์ การบังคับคดีตามคำตัดสิน การปกป้อง และการภาคทัณฑ์ผู้ต้องโทษที่เป็นเยาวชน การบรรเทาโทษและการฟื้นฟูอุปนิสัย การรายงานผู้กระทำผิดการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การให้อภัยโทษ การปกป้องสิทธิมนุษยชน การรับรองเอกสารทางกฎหมาย การดำเนินคดี การเพิกถอนและการคืนสัญชาติ การแปลงสัญชาติ การจัดสอบเจ้าหน้าที่กฎหมาย การจัดสอบการจ้างงานเจ้าหน้าที่ทางทหาร การวิจัยและการปรับปรุงระบบฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมด้านกฎหมาย การให้คำแนะนำด้านกฎหมายสำหรับประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่างๆ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ รวมทั้งคดีแพ่ง พาณิชย์ และอาญา (รวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายอื่นๆ) การบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายค่าตอบแทนระดับรัฐ งานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผู้อพยพ และกิจกรรมด้านการบริหารพื้นที่รับผิดชอบทางกฎหมายอื่นๆ

สล็อตออนไลน์

กระทรวงป้องกันประเทศ
จะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ การบังคับบัญชา และออกคำสั่งทหารที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกันประเทศ งานบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านทหาร
กระทรวงมหาดไทย และความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัย รับผิดชอบต่อกิจการทั่วไปของสภาแห่งรัฐ การประกาศใช้กฎหมายรวมทั้งรัฐบัญญัติ และสนธิสัญญาย่อย หน่วยงานรัฐบาล และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่กำหนดเอาไว้ การให้รางวัล และการเลื่อนยศ นวัตกรรมของรัฐบาล การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ, e-government, การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การบริหารอาคารสำนักงานของรัฐบาล ระบบปกครองส่วนท้องถิ่น การให้บริการสำนักงาน การเงิน และภาษีของรัฐบาลท้องถิ่น การให้การสนับสนุนพื้นที่ทุรกันดาร การคลี่คลายความขัดแย้งของรัฐบาลท้องถิ่น การให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง และการลงประชามติ และกิจการด้านการบริหารระดับประเทศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานบริหารส่วนกลางอื่นๆ
กระทรวงวัฒนธรรม
กีฬา และการสื่อสาร บริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ศิลปะ วิดีทัศน์ การโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร กีฬา การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การบริหารงานของ รัฐบาล และการแถลงข่าวของรัฐบาล
กระทรวงเกษตร
อาหาร และกิจกรรมชนบท ดูแลเรื่องเกษตรกรรม ปศุสัตว์ อาหาร พื้นที่กสิกรรม การชลประทาน การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรรม และการแจกจ่ายสินค้าทางเกษตรกรรม
กระทรวงการค้าอุตสาหกรรม และพลังงาน
กระทรวงการค้าอุตสาหกรรม และพลังงาน จะบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ การค้า อุตสาหกรรม การเจรจาทางการค้า การประสานงาน และการการบริหารจัดการการเจรจาทาง ารค้า การลงทุนในต่างประเทศ นโยบายการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพลังงานเชิง อุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งทรัพยากรใต้ดิน
กรทรวงสุขภาพ และสวัสดิการ
กระทรวงสุขภาพ และสวัสดิการ ดูแลกิจการต่างๆ อาทิสุขภาพ และสุขอนามัย มาตรการเชิงป้องกัน กิจการด้านการแพทย์ และการเภสัชกรรม การคุ้มครองชีวิต การพึ่งพาตนเอง การประกันสังคม เด็ก (รวมทั้งการดูแลทารก) ผู้สูงวัย และผู้พิการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม
จะดูแลกิจการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการใช้ชีวิต การป้องกันมลพิษทางธรรมชาติ

jumboslot

กระทรวงการจ้างงาน และแรงงานดูแลกิจการด้านนโยบายแรงงานโดยรวม
กระทรวงจ้างงาน และแรงงาน รับผิดชอบต่อกิจการที่เกี่ยวกับนโยบายการจ้างงานโดยรวม หลักประกันในการจ้างงาน การพัฒนาและการฝึกอบรมศักยภาพในการประกอบอาชีพ การจ้างงานอย่างเท่าเทียม การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัว มาตรฐานแรงงาน สวัสดิการแรงงาน การปรับปรุงความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่างแรงงานและนายจ้าง ความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน หลักประกันค่าชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศ และครอบครัว
กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศ และครอบครัว จะดูแลกิจการด้านการวางแผนนโยบายสตรีโดยรวม การปรับปรุงสถานภาพ อาทิการส่งเสริมสิทธิสตรี เยาวชน และครอบครัว (รวมทั้งกิจกรรมสำหรับเเ ด็กที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหลากวัฒนธรรม และครอบครัวที่มีสุขภาพดี ด้วย)
กระทรวงดินแดน
กระทรวงที่ดิน และการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และขนส่ง จะดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการ ประสานงานแผนการบริหารระบบที่ดินแบบครบวงจร การรักษา การใช้ และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแผ่นดิ นและแหล่งน้ำแห่งชาติ การสร้างเมือง ถนน และบ้านเรือน ชายฝั่ง แม่น้ำ และการแปรสภาพที่ดิน การขนส่งทางบก การขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศ
กระทรวงทะเล และประมง
กระทรวงทะเล และประมง ดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางทะเล การประมง การพัฒนาหมู่บ้านประมง การขนส่งอาหารประเภทปลา การขนส่งทางทะเล ท่าเรือ และสภาพแวดล้อมทางทะเล การสำรวจทางทะเล การพัฒนาทรัพยากรทางทะเล การวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางทะเล และระบบศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล

slot

กรมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีหน้าที่ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหม่ และผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี, ช่วยลดช่องว่างระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม, ช่วยฝึกอบรมแรงงานเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่4, ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจส่วนตัว, ตั้งกฎระเบียบเพื่อธุรกิจการค้าที่เป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อย

หน่วยงานรัฐบาลของเกาหลี

Post navigation