สังคมผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

ในประเทศฝั่งยุโรป นิยมเรียกสังคมผู้สูงอายุว่า Silver Industry หรือ Elder Industry แต่ในประเทศ เกาหลี นิยมเรียกว่า Aging Friendly Industry หรือ “สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ” อ้างอิงจากสถิติของ ประเทศเกาหลี ในปี พ.ศ.2562 จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ เกิน 65 ปี อยู่ที่ 14.9% และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น Super Aging Society ภายในปี พ.ศ.2569 รัฐบาล ประเทศเกาหลี ได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริม อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในปี 2549 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ ประชากรผู้สูงอายุและการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ โดยการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว

สล็อต

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของประเทศเกาหลี ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาแรงงานผู้สูงวัยเกาหลี ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นองค์กรกลางของรัฐในการจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อก่อให้เกิดสวัสดิการที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ ยังได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งเกาหลี หรือ Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ ผู้สูงอายุ โดยในปี พ.ศ.2555 ขนาดของตลาดอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในเกาหลีอยู่ที่ 24 พันล้านเหรียญ สหรัฐ และจะสูงถึง 66 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 13% ต่อปี รวมอัตราการเติบโตต่อปี ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ในอดีต รัฐบาลเกาหลี มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญทางบริการด้านสุขภาพของสังคมผู้สูงอายุเพียงอย่าง เดียว แต่ในปัจจุบัน ทางรัฐบาลให้ความสนใจทางด้านบริการต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล และการพัฒนาสุขภาพ ของประชาชน ตลอดจนเวลาว่างในชีวิตประจำวัน ซึ่งหมายรวมถึงงานอดิเรก โดยบริการเหล่านี้ได้แก่ ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลประชาชนที่เกษียณอายุ และศูนย์บริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โดยศูนย์ดังกล่าวจะ ให้บริการจัดกิจกรรม อาทิ ท่องเที่ยว งานอดิเรก และเอนเตอร์เทนเมนต์ แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังให้บริการด้าน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย ตลอดจนบริการด้านการเงินหลังจากเกษียณอายุ อีก ทั้ง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งเกาหลี ยังมอบเครื่องหมาย C-Mark ให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์จะได้รับ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุอีกด้วย

สล็อตออนไลน์

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยที่แจกให้โดย KHIDI

 1. สุขาเคลื่อนที่
 2. เก้าอี้อาบน้ำ
 3. รถช่วยเดิน
 4. ราวนิรภัย
 5. โถสุขภัณฑ์
 6. ไม้เท้า
 7. แผ่นรองและฟูก ป้องกันอาการเจ็บหลัง
 8. ฟูกรองกดทับ
 9. รถเข็น
 10. เตียงไฟฟ้า
 11. เตียงผู้ป่วย
 12. อ่างอาบน้ำ
 13. ลิฟท์อาบน้ำ
 14. อ่างสระผม
 15. รองเท้าสำหรับผู้สูงวัย
 16. เครื่องบำบัดสิ่งปฏิกูลอัตโนมัต
 17. เครื่องตรวจจับชีพจร
 18. แพมเพิสสำหรับผู้สูงวัย
 19. ทางลาดแบบพกพา
 20. แผ่นยางกันลื่น
 21. ชุดสำหรับผู้สูงอายุ
 22. ผ้ากันเปื้อนสำหรับผู้สูงอาย
 23. อ่างล่างมือปรับระดับความสูง
 24. เครื่องกระตุ้นความถี่ต่ำ

jumboslot

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันจำนวนประชากร ผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดใหม่ของประชากรประเทศเกาหลีนั้นต่ำมาก จึงคาด ว่าในอนาคตอันใกล้ สังคมผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีจะเจริญเติบโตและขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นอีก หนึ่งตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ประเทศเกาหลี ยังมีบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มี ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ครบครันต่อความจำเป็น สคต.ณ กรุงโซล จึงเล็งเห็นว่าสินค้า เพื่อผู้สูงอายุของไทย ก็มีศักยภาพมากในการทำตลาดเกาหลี ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก จึงควรศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงของตลาดประเทศเกาหลีอย่างใกล้ชิด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนา สินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคประเทศเกาหลีมากที่สุด

slot

สภาวะสังคมผู้สูงอายุเป็นสภาวะปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่ทั้งโลกต้องเผชิญ โดย สภาวะสังคมผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น3ระดับตามค านิยามของสหประชาชาติ(United Nations)ได้แก่ สังคมที่มี ผู้สูงอายุ อายุ 65 ปี มากกว่าร้อยละ7 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก าลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ (Aging Society) เมื่อมีจ านวนผู้สูงอายุร้อยละ14 จะถือว่าประเทศนั้นๆได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย สมบูรณ์(Aged Society) และในประเทศที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20ของประชากรทั้งหมด ประเทศ นั้น จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่(Super-Aged Society)
ในปัจจุบัน สังคมผู้สูงอายุกลายเป็นปัญหาที่เริ่มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจาก สถิติของ UN ในปี2017 พบว่ามีผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 60 ปี ทั่วโลกจ านวนมากกว่า 962 ล้านคนมากกว่า 2 เท่าของจ านวนผู้สูงอายุในปี1980 ซึ่งมีจ านวนเพียง3 82ล้านคน และยังถูกคาดการณ์อีกว่า ในปี2050 จ านวน ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอีกครั้ง โดยในจ านวนดังกล่าว ประเทศก าลังพัฒนา ถือเป็นประเทศที่อัตรา ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุด เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนาถูกเลือกให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจาก ทั่วโลก ในปี2017 2ใน3ประชากรผู้สูงอายุโลกอาศัยอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา และจ านวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจน ในปี 2050 คาดว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศก าลังพัฒนาถึงร้อยละ 79 ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงครองอันดับ 1 ของประเทศที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก โดยมี จ านวนถึงร้อยละ 26.3 ต่อด้วยประเทศอิตาลีร้อยละ 22.4 กรีซร้อยละ 21.4 เยอรมัน 21.2 และ โปสตุเกส ร้อยละ 20.8 ตามล าดับ โดยใน 25 ประเทศแรกที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด ประกอบไปด้วยประเทศในทวีป ยุโรปเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดใน โลก แต่ภูมิภาคอื่นๆก็มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี2050 ผู้สูงอายุในยุโรป ถูก คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 35 และ ร้อยละ 28 ในอเมริกาเหนือ ร้อยละ 25 ในละตินอเมริกาและ แถบแคริเบียน ร้อยละ 24 ในเอเชีย ร้อยละ 23 ในโอเชียเนีย และ ร้อยละ 9 ใน แอฟริกา

สังคมผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้

Post navigation