ระบบกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐเกาหลี

เครดิตฟรี

สาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีที่มีพื้นที่โดยรอบเกือบทั้งหมดเป็น ทะเลและมหาสมุทร ท าให้มีผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเลหรือกิจการพาณิชยนาวีเป็นส่วนใหญ่ มีเรือเดินสมุทรทั้ง ที่จดทะเบียนสัญชาติเกาหลีใต้ และจดทะเบียนสัญชาติอื่นจ านวนมาก ส่งผลให้กิจการขนส่งทางทะเลของเกาหลีใต้มี ส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 4.04 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 5 ของโลก2 นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใต้ยังมีท่าเรือที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่กระจายทั่วประเทศจ านวนมาก เช่น ท่าเรือปูซาน (Pusan – 부산) ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด และเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งตู้ คอนเทนเนอร์มากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย หรือท่าเรืออินชอน (Incheon – 인천) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกที่มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยเป็นท่าเรือที่ใกล้กรุงโซล (Seoul – 서울) เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ใต้มากที่สุดซึ่งมีความส าคัญในการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน

สล็อต

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศมาก ขึ้น โดยมีแผนพัฒนาท่าเรือกวางยาง (Kwangyang – 광양) ให้เป็นท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากท่าเรือปูซาน และมีการสร้างท่าเรือที่เหมาะสมกับแหล่งทรัพยากรของประเทศ เช่น ท่าเรือในเมืองโปฮาง (Pohang – 포항) ซึ่ง เป็นบริเวณอุตสาหกรรมเหล็กและถ่านหิน เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก หรือท่าเรืออุลซาน (Ulsan – 울산) อันเป็นท่าเรือที่สำคัญในการเก็บน้ ามันและโรงกลั่นน้ ามัน4 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ในระยะกว่า 60 ปีที่ผ่านมา หลังจากยุคอาณานิคมของ ประเทศญี่ปุ่นและสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง เศรษฐกิจของเกาหลีใต้มีพัฒนาการอยู่รอบ ๆ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ เรียกว่า “แชโบล” 5 ซึ่งได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ6 กอปรกับการเล็งเห็น

สล็อตออนไลน์

พัฒนาการของระบบกฎหมายเกาหลีใต้ ในอาณาจักรเกาหลีโบราณมีการปกครองโดยระบบกษัตริย์ พระราชโองการของกษัตริย์จึงมีค่าเทียบเท่า กฎหมาย กษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ตรากฎหมายขึ้นใช้ในแต่ละช่วงที่ตนครองราชย์ เมื่อมีการเปลี่ยนรัชสมัยก็มักจะตรา กฎหมายขึ้นใหม่ โดยมีการพัฒนากฎหมายอย่างจริงจังเริ่มต้นเมื่อช่วงปลายราชวงศ์โค-รยอ (고려왕조) ซึ่งได้ รวบรวมกฎหมายของราชวงศ์หยวนและกฎหมายราชวงศ์หมิงของจีน ต่อมาในสมัยกษัตริย์แทโจ9 ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (조선왕조) ได้มีพระราชโองการให้รวบรวมกฎหมายที่มีมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์อูแห่งราชวงศ์โครยอ ได้จัดตั้งหน่วยงานดูแลการเรียบเรียงและจัดพิมพ์กฎหมาย จนกระทั่งในรัชสมัยของกษัตริย์เซโจ10 ได้มีการ ยกเลิกวิธีการตรากฎหมายใหม่ในแต่ละรัชสมัย และให้ใช้กฎหมายที่ทรงประมวลขึ้น ซึ่งได้จัดเรียงบทบัญญัติเป็น หมวดหมู่จากบรรดากฎหมายของกษัตริย์พระองค์ก่อน ๆ เป็นกฎหมายหลัก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1470 ประมวล กฎหมายฉบับสมบูรณ์ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานของราชอาณาจักรส าหรับ 6 กระทรวงที่เรียกว่า “คยองกุกแดจอน” (경국대전) ได้จัดท าเสร็จสิ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ซองจง (ค.ศ. 1469-1494)11 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดท าประมวล กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Codification) ฉบับแรกของประวัติศาสตร์เกาหลีที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายในปัจจุบันใน เวลาต่อมา
เนื่องจากการดำเนินนโยบายของอาณาจักรแบบปิด (Closed-Door Policy) ในสมัยนั้น ทำให้กิจการ พาณิชยนาวียังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อ (Confucianism) ท าให้อาชีพค้าขายและการทำงาน เกี่ยวกับเรือถูกมองว่าเป็นงานสำหรับชนชั้นล่าง 12 ต่อมาในปี ค.ศ. 1876 เริ่มมีผู้ประกอบกิจการพาณิชยนาวีแบบ สมัยใหม่ในลักษณะเจ้าของเรือและผู้ชาร์เตอร์เรือเพื่อใช้ในงานของราชสำนักมากขึ้น และมีการอนุญาตให้คนทั่วไป สามารถซื้อเรือต่างประเทศได้ในปี ค.ศ. 1882 เป็นต้นมา13 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศเกาหลีถูกแบ่งตามเส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ ออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้ สำหรับประเทศเกาหลีใต้นั้นได้ใช้ระบอบการปกครองแบบ ประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ ด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี และมีรัฐสภาเป็นผู้ใช้อ านาจนิติ บัญญัติเฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย กระบวนการนิติบัญญัติเริ่มต้นจากการเสนอร่างกฎหมายจากรัฐสภาหรือฝ่ายบริหารเข้าสู่การพิจารณา เห็นชอบของรัฐสภา หากร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากจากรัฐสภา ร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อเพื่อให้ ฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ภายใน 15 วัน หากประธานาธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกฎหมายที่เสนอมายังไม่เหมาะสม จะส่งกลับไปให้รัฐสภาพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยต้องให้เหตุผลประกอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาร่างกฎหมายใหม่โดยมีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งออกเสียง เห็นชอบร่างกฎหมายมากกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมพิจารณา และเสนอต่อประธานาธิบดีอีกครั้งโดยไม่ มีการแก้ไข ประธานาธิบดีจะต้องลงนามในร่างกฎหมายฉบับนั้นโดยมิชักช้าเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยกฎหมายนั้น จะต้องประกาศในหนังสือประกาศข่าวสารของราชการที่เรียกว่า “กวันโบ” (Gwanbo – 관보) 14 และกฎหมายจะ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 20 วันหลังจากลงนาม15 หรือตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีลักษณะ คล้ายกับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของประเทศไทย

jumboslot

ระบบกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยนาวีนั้นปรากฏอยู่ในรูปแบบ ของกฎหมายลายลักษณ์อักษร ทั้งประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายพาณิชย์ (상법) และรัฐบัญญัติที่เป็น กฎหมายเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ส่วนค าพิพากษาของศาลนั้นไม่มีฐานะเป็นกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) ทั่วไป 1) ประมวลกฎหมายพาณิชย์ (상법) ประมวลกฎหมายพาณิชย์เกาหลีเป็นกฎหมายพื้นฐานที่มุ่งเน้นในเรื่องการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหา ก าไรแยกออกต่างหากจากประมวลกฎหมายแพ่ง (민법) ประกาศให้ใช้ครั้งแรกในปีค.ศ. 1962 โดยมีพื้นฐานจาก ประมวลกฎหมายพาณิชย์ญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากสหพันธรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐฝรั่งเศส17 ต่อมามีการปรับปรุง แก้ไขอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศเกาหลีใต้18 ดังที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้น
ปัจจุบันประมวลกฎหมายพาณิชย์19 ประกอบด้วยบทบัญญัติจำนวน 6 บรรพ ได้แก่ (1) บททั่วไป (General Provisions) กิจการค้าพาณิชย์ (Commercial Activities) หุ้นส่วน และบริษัท (Company) การประกันภัย (Insurance) พาณิชยนาวี (Marine Commerce) และ การขนส่งทางอากาศ (Carriage by Air) รวมทั้งสิ้น 933 Articles โดยก าหนดนิติวิธีว่าด้วยการน าบทบัญญัติมาปรับแก่ข้อเท็จจริงไว้ว่า หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าบทบัญญัติใดในประมวลกฎหมายนี้ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้วินิจฉัยตามจารีตประเพณีทาง การค้า และหากไม่มีจารีตประเพณีทางการค้าเช่นว่านั้น ก็ให้นำประมวลกฎหมายแพ่งมาปรับใช้ตาม Article 120 ซึ่ง ถือว่าเป็นบ่อเกิดของแห่งกฎหมายพาณิชย์

slot

บทบัญญัติในส่วนของพาณิชยนาวีมีการปรับปรุง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 โดยรับหลักการ ส่วนมากมาจากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการของ กฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่งและพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมฯ (Hague-Visby Rules) เช่น ในการเพิ่มจ านวนเงินของการจ ากัด ความรับผิด (Package Limitation Amounts) เป็นต้น และครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 2007 มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับ พัฒนาการใหม่ ๆ ในทางการค้า เช่น การออกและสถานะทางกฎหมายของซีเวย์บิล (Sea Waybill) หรือบทบัญญัติ เกี่ยวกับใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bill of Lading) เป็นต้น ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งหมด 155 Articles และแบ่งเป็น 3 หมวด

ระบบกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐเกาหลี

Post navigation