พฤติกรรมการชอปปิ้งของชาวเกาหลีในช่วงการระบาดไวรัส COVID 19

เครดิตฟรี

หลังจากการระบาดไวรัส COVID 19 ทั่วประเทศว่า ส่งผลให้รูปแบบการบริโภคในสังคมเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปโดย สิ้นเชิง ตั้งแต่งานอดิเรก ไปจนถึงการรับประทานอาหาร จากที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าแบบออฟไลน์จากห้างสรรพสินค้า และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ เปลี่ยนมาเป็นซื้อผ่านออนไลน์แทน มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 12.39 ล้านล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 330,567 ล้านบาท) เพิ่มขี้น 15.6 % เมื่อเปรียบเทียบกับในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สล็อต

บริษัท CJ Cheiljedang จ ากัด ที่เป็นบริษัทชั้นน าเกาหลีใต้ ทางด้านอาหาร ส่วนผสมอาหาร อาหารยา และ เทคโนโลยีชีวภาพ เผยแพร่ผลงานวิจัย“2020 HMR Trend”ซึ่งวิเคราะห์วิจารณ์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวเกาหลีหลังจากการแพร่ ระบาดไวรัส COVID 19 ทั่วประเทศว่า ชาวเกาหลีมักจะให้ความส าคัญ กับระยะเวลาและเงินในการจ่ายซื้อสินค้าอาหารอย่างสูง มากกว่าก่อนช่วงการระบาดไวรัส COVID 19 มีแนวโน้มการบริโภคสินค้าอาหารในช่วงเวลาการระบาดไวรัส COVID 19 แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

สล็อตออนไลน์

  1. การประหยัดระยะเวลาในการเตรียมอาหาร ‘Ka-Sim-Bee’ หลังจากการระบาดไวรัส COVID 19 ชาวเกาหลีรับประทานอาหาร ที่บ้านมากขึ้นกว่า 83% ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 23 % เมื่อเทียบกับปีก่อน มีแนวโน้มการระมัดระวัง ในการจับจ่ายซื้อสินค้าในออฟไลน์ส่งผลให้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มากขึ้น ด้วยมีบริการจัดส่งที่รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าไปถึงที่บ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมง หรือบริการขนส่งพิเศษส าหรับสินค้า ของสด ถ้าหากยืนยันค าสั่งซื้อก่อนเที่ยงคืน ก็จะได้รับของก่อน 7 โมงเช้า วันถัดมา ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสะดวกสบายท าให้ ชาวเกาหลีจ่ายซื้อสินค้าทั้งหลายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าพร้อมรับประทานอาหารที่เป็นประเภทสินค้า ที่เติบโตขึ้นกว่า 46.4 % อย่างเช่น สินค้าอาหารที่ใช้ Air Fryer ทอดอย่างเดียว หรือสินค้าอาหารที่ใช้ Microwave อุ่นเหมือนโจ๊กหรือซุป รวมถึงสินค้า Meal Kit ซึ่งใช้วิธีปรุง เอาแค่ส่วนประกอบอาหารทั้งชุด ลงไปในหม้อและต้มอย่างเดียว เนื่องจาก สามารถประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารให้ครอบครัวได้ดีและมีเวลาเหลือส าหรับส่วนตัวได้ด้วย
  2. มีความอยากทานมื้อดึก ‘4th Meal’ หลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายที่จะก าหนดชั่วโมงการท างานสูงสุดของประเทศไว้ไม่เกิน 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีผล บังคับใช้ในเดือน ก.ค. 61 ส่งผลให้เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารแต่ละมื้อของชาวเกาหลีหลังจากรับประทานมื้อเย็น แล้ว ยังมีความต้องการทานอาหารว่างอีกเป็นมื้อดึกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า ‘4th Meal’ มื้อที่ 4 ส่วนสินค้าอาหารที่ได้รับความ นิยมมากที่สุดคือ สินค้าไก่แช่แข็ง อย่างเช่น ไก่ทอด ไก่นักเก็ต เป็นต้น ในปี 2562 มีมูลค่าตลาดหมวดสินค้าไก่แช่แข็ง จ านวน 230,300 ล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 6,136 ล้านบาท) เติบโตขึ้น 8 % จากปีก่อน นอกจากนี้ เกี๊ยวซ่าแช่แข็ง ไส้กรอก มาม่า ส าเร็จรูป ข้าวพร้อมทาน ลูกชิ้น รวมถึงสินค้าเบเกอรี่แช่แข็งที่ใช้ Air Fryer และส่วนประกอบท าเบเกอรี่ก็เติบโดขึ้นอย่างมาก เช่นกัน

jumboslot

  1. มีความต้องการรับประทานดีต่อสุขภาพ- ‘BFY – Better For You’ ผู้บริโภคเกาหลีให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้าอาหาร และมักจะเปรียบเทียบและคัดเลือดสินค้าอาหารโดยพิจารณา หลายปัจจัย อย่างเช่น คุณค่าทางโภชนาการ วัตถุดิบ และส่วนประกอบที่ดีกับสุขภาพ รวมถึงเทรนด์ตลาดอาหาร หมายถึงว่า แม้แต่สินค้าอาหารพร้อมรับประทานเอง ผู้บริโภคเกาหลีมักจะเลือกสินค้าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแม้กระทั้งราคาสูง
    CJ CheilJedang ประกาศ ‘2020 HMR Trend Forecast’ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเมนูอาหารในประเทศและอาหาร 220,000 รายการสำหรับ 4,400 คนบันทึกการซื้ออาหารแปรรูปจาก 5,000 ครัวเรือนทั่วประเทศและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ HMR ใหม่ 2,800 รายการ เวลาปรุงอาหารให้เป็นเวลาส่วนตัว ผู้บริโภคที่เป็นที่นิยมของผลิตภัณฑ์ ‘Gashibi’มีแนวโน้มที่จะเปิดกระเป๋าสตางค์เพื่อใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถประหยัดเวลาและความพยายามมากขึ้น ในความเป็นจริงในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายบริการจัดส่งภายใน 30 นาทีหรือการจัดส่งในช่วงเช้าตรู่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีร้านเฉพาะแบบซื้อกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นโดยเน้นเมนูเดลิเวอรี่สำหรับผู้ที่ไม่สนใจเวลาในการจัดส่ง ดังนั้นในตลาด HMR ของปีนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับหม้อทอดอากาศเช่นฮอทดอกและคัตสึจะได้รับความนิยม เนื่องจาก Airfryer ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการปรุงอาหารพิเศษใด ๆ จึงได้รับความสนใจเนื่องจากช่วยให้คุณใช้เวลาทำอาหารเป็นเวลาส่วนตัวได้ จากการสำรวจครัวเรือน 4,500 ครัวเรือนใน 4 เมืองใหญ่โดย CJ CheilJedang อัตราการเป็นเจ้าของ Airfryer ณ สิ้นปีที่แล้วอยู่ที่ 61% ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเกือบสองเท่า คาดว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้นในโจ๊กแบบซองและซุปพรีเมียมที่ต้องอุ่นเท่านั้นโดยไม่ต้องปรุงพิเศษใด ๆ มื้ออาหารที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็น การแพร่กระจายเทรนด์ ‘มื้อที่ 4’ นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญกับ ‘มื้อที่ 4’ เช่นของว่างและของว่างตอนเที่ยงคืน เมื่อพิจารณาถึงความถี่ในการบริโภคตามมื้ออาหารในปีที่แล้วจำนวนมื้ออาหารเช้าและมื้อกลางวันลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่จำนวนมื้ออาหารเย็นและของว่างตอนดึกเพิ่มขึ้น มีการวิเคราะห์ว่าแนวโน้มการบริโภคอาหารแบบ ‘ง่ายขึ้นในตอนเช้าและมั่นใจมากขึ้นในตอนเย็น’ เกิดขึ้นเนื่องจากเวลาว่างหลังอาหารเย็นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้ระบบสัปดาห์การทำงาน 52 ชั่วโมง

slot

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ สคต. ณ กรุงโซล สคต ณ กรุงโซล ขอแนะน าว่า สินค้าอาหารเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมาก และมีโอกาสพัฒนาตลาดได้มากที่สุดในช่วงการ ระบาดไวรัส COVID 19 เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จับจ่ายซื้อของผ่านออนไลน์แทน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงสินค้าอาหาร Ready Meal ของร้านอาหารชื่อดัง หรือสินค้า Meal Kit เป็นประเภทสินค้าอาหารที่นิยมการซื้อผ่าน ออนไลน์แทน จนถึงมีแนวโน้ม หัดท าอาหารกันที่บ้าน และลงโซเชี่ยลมีเดียเพื่อระบายอารมณ์ ซึ่งถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการ ขยายตลาดสินค้าอาหาร พร้อมรับประทานของไทย ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจึงควร พิจารณาศึกษาและพัฒนาตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานตามข้อมูลดังกล่าว เพื่อปรับสินค้าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาว เกาหลีสำหรับตลาดออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถขยายตลาดอาหารพร้อมรับประทานของไทยได้ในเกาหลี

พฤติกรรมการชอปปิ้งของชาวเกาหลีในช่วงการระบาดไวรัส COVID 19

Post navigation