ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20%

เครดิตฟรี

บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ในเกาหลีใต้ต่างคาดการณ์ว่า กำไรจากกำรดำเนินงานของบริษัทในช่วง ไตรมาสที่ 2 ปี 63 น่าจะลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปี 62 เนื่องจากยอดขาย ในร้านค้าปลอดภาษีลดฮวบลง อันเป็นผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จากผลการสำรวจข้อมูลโดย Yonhap Infomax พบว่ากำไรจากการดำเนินงานรวมระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 63 ของบริษัท Amore Pacific, LG Household & Health Care และ Aekyung Industrial จะอยู่ที่ราว 319.2 พันล้านวอน (267.4 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ) ลดลง 19.3% เมื่อเทียบกับปี 62 การที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ในเกาหลีใต้เผชิญกับภาวะ ถดถอยทางธุรกิจ มีสาเหตุหลักมาจากร้านค้าปลอดภาษีที่เป็นช่องทางการขายหลักของบริษัทผู้ผลิตเครื่องสาอาง ในเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ในปัจจุบันร้านค้าปลอดภาษีกำลังเผชิญหน้า กับภาวะตกต่ำของอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้การเดินทาง ทางอากาศต้องหยุดชะงัก และนับเป็นครั้งแรก ในรอบ 4 ปีที่ยอดขายเครื่องสำอางรวม ของเดือนเมษายนลดลงเหลือต่ำกว่า 1 ล้านล้านวอน น.ส. Jung Hye-jin นักวิเคราะห์จากบริษัท Hyundai Motor Securities คาดการณ์ว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 63 ของ บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางในเกาหลีใต้น่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับการประมาณการของตลาดโดยรวม ผู้นำใน อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลีอย่างบริษัท Amore Pacific ถูกประเมินว่าจะมีผลกำไรจากการดำเนินงาน 37.2 พันล้านวอน ลดลง 57.6% เมื่อเทียบกับปี 62 และอาจมียอดขายลดลง ในช่องทางการขายอย่างร้านค้าปลอดภาษี การเสนอขายสินค้า ตามบ้านและห้างสรรพสินค้ายกเว้นช่องทางการขายออนไลน์

สล็อตออนไลน์

นอกจำกนี้ยอดขำยสินค้ำหน้ำร้ำนในประเทศจีน ของแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำง Imnisfree ที่ลดลง ก็มีส่วนท ำให้ก ำไรของบริษัทลดลงตำมไปด้วย โดยในช่วงไตรมำสแรกของปี63 บริษัทขำดทุนจำกกำร ด ำเนินงำน 276.3 พันล้ำนวอน ลดลง 8.36% เมื่อเทียบกับปี62 ยอดขำยเครื่องส ำอำงผ่ำนร้ำนค้ำปลอดภำษีคิด เป็นครึ่งหนึ่ง ของยอดขำยเครื่องส ำอำงทั้งหมด แต่ทำงบริษัท LG Household & Health Care อำจจะไม่พบ ปัญหำยอดขำยลดลงอีกต่อไป เนื่องจำกเป็นบริษัทที่มีควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสินค้ำอุปโภคบริโภคใน ชีวิตประจ ำวัน และเครื่องดื่มต่ำงๆ ทำงด้ำนคู่แข่งรำยเล็กอย่ำงบริษัท Aekyung Industrial ถูกประเมินว่ำจะ บันทึกก ำไร จำกกำรด ำเนินงำน 5.7 พันล้ำนวอนในไตรมำสที่ 2 ของปี63 ลดลง 6.56% เมื่อเทียบกับปี62

jumboslot

อย่ำงไรก็ตำม แบรนด์เครื่องส ำอำงเกำหลีใต้เคยท ำยอดขำยได้ดีจำกหน้ำร้ำนที่เปิดในประเทศจีน โดยมี กระแส Hallyu ควำมคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมเกำหลีเป็นส่วนสนับสนุน แต่ก็ต้องมำเผชิญกับควำมถดถอยทำงธุรกิจ เมื่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนลดลง หลังเกิดควำมตึงเครียด ทำงกำรทูตระหว่ำงเกำหลีใต้กับจีน ที่ปะทุขึ้นจำก กำรที่เกำหลีใต้ติดตั้งระบบป้องกันขีปนำวุธของสหรัฐเมื่อปี60 ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชำญมองว่ำ ผลก ำไรจำกกำร ด ำเนินงำน ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส ำอำงในเกำหลีใต้อำจจะฟื้นตัวกลับขึ้นมำอีกครั้ง ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี63 และเมื่อไม่นำนมำนี้เกำหลีใต้มีควำมมุ่งหวังว่ำประเทศจีน จะยกเลิกกำรแบนคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เกำหลีแต่ถ้ำหำกต้องกำรให้ธุรกิจเครื่องส ำอำงเกำหลีกลับมำเติบโตเต็มที่เหมือนเช่นเดิม ก็ควรผ่อนคลำย มำตรกำรกักกัน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19

slot

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ตลำดเครื่องส ำอำงของเกาหลี มีบทบาท และเป็นหนึ่งในสินค้ำที่สำคัญ ที่ท ำรำยได้เข้ำสู่ประเทศ กลุ่มลูกค้ำหลักของเครื่องสำอางเกาหลี คือ นักท่องเที่ยวจำกจีน ประมำณ 8 ล้านคน ซึ่งตลำดเครื่องสำอางของเกำหลีเริ่มได้รับผลกระทบมำก ตั้งแต่ช่วงที่มี ปัญหาระหว่างเกาหลีใต้และจีน เรื่องกำรติดตั้งระบบป้องกันขีปนำวุธของสหรัฐเมื่อ ปี 2560 ทำให้จีนห้าม นักท่องเที่ยวจีนเดินทำงมำเกำหลีในช่วงระยะเวลำหนึ่ง จนกระทั่ง ในปี 2563 ตลำดเครื่องส ำอำงของเกำหลีก็ ได้รับผลกระทบหนักจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งย่ำนเมียงดง ก็เป็นแหล่ง ร้ำนขำยเครื่องสำอางของเกาหลีที่เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวจีน และหลายๆชาตินิยมาเที่ยว แต่เนื่องจำก สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ย่านเมียงดงเงียบสงัด ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลย ทำให้หลายร้านเริ่มปิดกิจการลง รวมทั้ง ร้านเครื่องสำอางต่างๆด้วย
โซล, 9 ก.ค. (ยอนฮัป) – ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ของเกาหลีใต้คาดว่าผลกำไรจากการดำเนินงานจะลดลงเกือบร้อยละ 20 ในไตรมาสที่สองจากปีที่แล้วเนื่องจากยอดขายในร้านค้าปลอดภาษีลดลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา วันพฤหัสบดี.

ผลกำไรจากการดำเนินงานรวมของ Amorepacific, LG Household & Health Care Ltd. และ Aekyung Industrial Co. คาดว่าจะสูงถึง 319.2 พันล้านวอน (267.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนซึ่งลดลง 19.3% จากปีก่อนหน้า สำรวจโดย Yonhap Infomax สำนักข่าวการเงินของ Yonhap News Agency ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ของประเทศประสบกับความล้มเหลวทางธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ประกอบการปลอดภาษีในท้องถิ่นซึ่งเป็นช่องทางการขายที่สำคัญของผู้ผลิตเครื่องสำอางได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีของเกาหลีใต้เผชิญกับภาวะตกต่ำทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนื่องจากการระบาดของไวรัสทำให้การเดินทางทางอากาศหยุดชะงักโดยยอดขายรวมของพวกเขาลดลงต่ำกว่า 1 ล้านล้านเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีในเดือนเมษายน “ผลประกอบการไตรมาสสองของผู้ผลิตเครื่องสำอางในท้องถิ่นคาดว่าจะอยู่ต่ำกว่าฉันทามติของตลาด” จองฮเยจินนักวิเคราะห์จาก บริษัท หลักทรัพย์ฮุนไดมอเตอร์กล่าว Amorepacific ผู้นำในอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 37.2 พันล้านวอนลดลง 57.6% จากปีก่อนหน้า ยกเว้นการขายออนไลน์ Amorepacific อาจแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่อ่อนแอในช่องทางการขายอื่น ๆ รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีการขายแบบ door-to-door และห้างสรรพสินค้าตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าว ยอดขายที่ลดลงของ Innisfree แบรนด์ที่เป็น

สล็อตมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนดูเหมือนจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ลดลง ในไตรมาสแรก บริษัท ประสบความสูญเสียในตลาดหลัก ๆ ในเอเชียรวมถึงจีนเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด ผู้เล่นหมายเลข 2 LG Household & Health Care คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานลดลง 8.36% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 276.3 พันล้านวอน การขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางร้านค้าปลอดภาษีคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด แต่ บริษัท อาจเห็นว่ายอดขายลดลงเนื่องจากผลงานทางธุรกิจที่หลากหลายรวมถึงของใช้ประจำวันและเครื่องดื่มผู้เชี่ยวชาญกล่าว Aekyung Industrial ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีขนาดเล็กกว่าคาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 5.7 พันล้านวอนในไตรมาสที่สองซึ่งลดลง 6.56% จากปีก่อนหน้า แบรนด์เครื่องสำอางของเกาหลีใต้เคยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจีนเนื่องจากกระแสนิยม “ฮัลลิว” ซึ่งเป็นกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี แต่พวกเขาต้องประสบกับความพ่ายแพ้ทางธุรกิจท่ามกลางจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดน้อยลงหลังจากความตึงเครียดทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้และจีนลุกลามไปทั่วกรุงโซลในปี 2017 ของระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นสูงของสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้ผลิตเครื่องสำอางในท้องถิ่นอาจสามารถพลิกโฉมได้หลังจากไตรมาสที่สาม “เมื่อเร็ว ๆ นี้ความคาดหมายว่าจีนจะยกเลิกการห้ามเนื้อหาวัฒนธรรมเกาหลี แต่สำหรับการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มนี้มาตรการกักกันที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ควรจะผ่อนคลายลง” นักวิเคราะห์ Jung กล่าว

ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้ลดลง 20%

Post navigation