ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

 1. ภาพรวมตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้
  ในปี 2562 ประเทศเกาหลีใต้มีการผลิตสินค้าอาหารทะเลภายในประเทศราว 3,829,708 ตัน การทำ ฟาร์มพืชน้ำนับเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการผลิตอาหารทะเล ซึ่งในปี 2562 มีจำนวน 2.37 ล้านตัน
  พืชน้ำ ประกอบไปด้วยสาหร่าย ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคหลักของสินค้าสาหร่ายคือคนในพื้นที่ โดยประเทศ เกาหลีถือเป็นผู้ส่งออกสูงสุดทั้งในด้านปริมาณและมูลค้าของการค้าสาหร่าย ในปี 2562 มีจำนวนการ ส่งออกสาหร่ายสุทธิ 31,070 ตัน คิดเป็นมูลค่า 278 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาหร่าย ประเภทรับประทานได้
  ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ทำการส่งออกอาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง อัตราการนำเข้าก็มีการ เจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ ปี 2543 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านดุลการค้าของประเทศ เกาหลีที่โดดเด่น นอกจากนี ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2562 ประเทศเกาหลีมีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 5.1 พันล้านเหรียสหรัฐ คิดเป็นเกือบ 4 เท่าตัว อ้างอิงจาก องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (UN FAO) ในปี 2559 ประเทศเกาหลีนับเป็นประเทศที่ทำการส่งออกใหญ่ที่สุดใน โลกลำดับที่ 9 โดยมีมูลค่าการนำเข้า 4,604 ล้านเหรียญสหรัฐ
  ในปี 2562 ประเทศเกาหลีได้นำเข้าปลา และอาหารทะเล จำนวน 4.4 ล้านตัน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ โดยประเทศผู้ผลิตหลัก คือ ประเทศจีน (ถือ 23.5% ในส่วนมูลค่าของตลาดแชร์) สหพันธรัฐรัสเซีย (17%) เวียดนาม (14.5%) นอร์เวย์ (8.9%) และสหรัฐอเมริกา (4%) ในขณะที่ประเทศไทยปรากฏที่ 2.6% ในส่วน มูลค่าของตลาดแชร์ดังกล่าว
  ผู้บริโภคชาวเกาหลียังคงมีความต้องการต่อสินค้าประเภทปลาอย่างชัดเจน โดยมีสถิติการบริโภคปลา เฉลี่ยต่อคนสูงถึง 58.4 กิโลกรัม/ปีตั งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2558 นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนการ บริโภคปลาสูงสุดทั่วโลก อ้างอิงจาก UN FAO มีการคาดเดาว่าการบริโภคในประเทศเกาหลีมี แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ น โดยสถิติการบริโภคเฉลี่ยต่อคนจะสูงถึง 64 กิโลกรัม ในปี 2568
  ประเทศเกาหลีใต้มีระบบในการกระจายสินค้าอาหารทะเลในประเทศ เรียกว่า ระบบตรวจสอบสินค้า อาหารทะเลแบบย้อนหลัง (Seafood Traceability System) เพื่อเปิดเผยต่อผู้บริโภคอย่างโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของอาหารทะเล ระบบดังกล่าว เป็นระบบที่บันทึก และ บริหารประวัติของสินค้าอาหารทะเล โดยเริ่มตั งแต่กระบวนการในส่วนการประมงจนถึงกระบวนการ ส่งถึงโต๊ะอาหารของผู้บริโภค นอกจากนี ยังเปิดเผยข้อมูลที่เอื อให้ผู้บริโภคได้เลือกอาหารทะเลได้อย่าง มั่นใจ

สล็อต

 1. สถิติการน าเข้าอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้
  การนำเข้าอาหารทะเลอยู่ภายใต้ HS Code 03 คือประเภท ปลา และสัตว์จำพวกหอยและสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน า HS Code 1603 คือประเภท สารสกัดจากปลา กุ้ง หอย หรือ สัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในนำ HS Code 1604 คือประเภท ปลาที่ผ่านกระบวนการเตรียม หรือกระบวนการเก็บรักษา และ HS Code 1605 คือประเภท กุ้ง หอย หรือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่นๆ ในนำ ที่ผ่านกระบวนการเตรียมหรือกระบวนการเก็บรักษา
  สถิติการนำเข้าของประเทศเกาหลีจำแนกเป็นรายประเทศ (HS Code 03) o สินค้า: ปลาและสัตว์จำพวกหอยและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ o หน่วย: 1000 เหรียญสหรัฐ , CIF เกาหลีใต้

สล็อตออนไลน์

 1. งานแสดงสินค้าประเภทอาหารในประเทศเกาหลีใต้
  Seoul Food 2020 o งานแสดงสินค้าประเภทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ o ระยะเวลา: 15-18 กันยายน 2563 o สถานที่: ศูนย์จัดแสดงสินค้า KINTEX บริเวณใกล้เคียงกรุงโซล o ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแสดงสินค้า: 460 เหรียญสหรัฐ ต่อตารางเมตร o เว็บไซต์: www.seoulfood.or.kr
  COEX Food Week 2020 o ระยะเวลา: 25-28 พฤศจิกายน 2563 o สถานที่: ศูนย์จัดแสดงสินค้า COEX บริเวณใกล้เคียงกรุงโซล o ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแสดงสินค้า: 3,500 เหรียญสหรัฐ ต่อ 9 ตารางเมตร o เว็บไซต์: www.coexfoodweek.com

jumboslot

 • Seoul International Seafood Show 2020 o ระยะเวลา: 16-18 เมษายน 2563 o งานแสดงสินค้าถูกยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื อไวรัส COVID-19 o สถานที่: ศูนย์จัดแสดงสินค้า COEX บริเวณใกล้เคียงกรุงโซล o ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแสดงสินค้า: 3,500 เหรียญสหรัฐ ต่อ 9 ตารางเมตร o เว็บไซต์: www.seoulseaf
  Busan International Seafood Show 2020 o งานแสดงสินค้าจัดที่จังหวัด ปูซาน ซึ่งเป็นจังหวัดท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ o ระยะเวลา: 4-6 พฤศจิกายน 2563 o สถานที่: ศูนย์จัดแสดงสินค้า BEXCO จังหวัด ปูซาน o ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแสดงสินค้า: 3,500 เหรียญสหรัฐ ต่อ 9 ตารางเมตร o เว็บไซต์: www.bofood.kr
 1. สิ่งที่ต้องพิจารณา
  ประเทศเกาหลีใต้ นับว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคอาหารทะเลมากที่สุดอีกหนึ่งประเทศในโลก โดยค่าเฉลี่ยการ บริโภคอาหารทะเลรายบุคคลของผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้มีแน้วโน้มที่เพิ่มขึ น ในขณะที่กำลังการผลิตสินค้าอาหาร ทะเลในประเทศลดลงทุกปีจึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวในการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากตลาดโลกเข้าสู่ประเทศ เกาหลีใต้
  เห็นได้ชัดว่า หัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลี คือการหาคู่ค้าที่สามารถ ไว้วางใจและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี ยังแนะนำให้ท่านหาคู่ค้าทางธุรกิจแบบระยะยาวมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ ระยะสั้น เพื่อช่วยกันส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้
  เนื่องจากประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีการทำการค้าอย่างตื่นตัวตลอดเวลา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้อง ตอบสนองต่อความต้องการให้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดอาหารทะเล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขัน มากที่สุดในโลก จึงทำให้ต้องติดต่อและร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา
  จากแผนภูมิแสดงกระบวนการกระจายสินค้าอาหารทะเลทั่วไปสู่ผู้บริโภคในประเทศเกาหลีใต้ในเบื องต้น เห็นได้ว่า การกระจายสินค้าสู่ตลาดเกาหลีส่วนใหญ่ เป็นการด าเนินการผ่านผู้น าเข้าท้องถิ่น แม้ว่าลูกค้ารายใหญ่ในเกาหลีใต้ คือไฮเปอร์มาร์เก็ต แต่การท าธุรกิจกับไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในประเทศเกาหลีใต้ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก slotเนื่องจาก ไฮเปอร์มาร์เก็ตต้องรับมือกับสินค้าหลายประเภท ซึ่งอาจมีมากกว่า 100,000 ประเภท
  สำหรับไฮเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีใต้ นำเข้าสินค้าโดยตรงราว 30% ของการขาย แต่ในส่วนที่เหลือจะเป็นการนำเข้า ผ่านผู้นำเข้าเกาหลีท้องถิ่น หากท่านสามารถหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความเชื่อถือและสามารถไว้ใจได้คู่ค้าเหล่านั้นจะ หาลู่ทางในการขายสินค้าในนามของท่านให้แก่ลูกค้าในประเทศเกาหลีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  ส าหรับการทำการตลาดและการโฆษณาธุรกิจของสินค้าไทยในประเทศเกาหลี แนะนำให้ท่านลองพิจารณา ดังต่อไปนี้
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลี
  -สำรวจเครดิตของคู่ค้าทางธุรกิจในอนาคตก่อนทำสัญญา
  -ลองใช้บริการหาคู่ทางธุรกิจ
  -พิจารณาเรื่องบรรจุภัณฑ์และหีบห่อของสินค้า เพื่อให้สินค้าของประเทศไทยโดดเด่นกว่าสินค้าจาก ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้

Post navigation