ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

มนุษย์กินแมลงเป็นอาหารนับพันปีมาแล้ว ถึงแม้ว่าการกินแมลงเคยถูกมองว่าเป็นการกระทำต้องห้าม และไม่ เป็นที่ยอมรับในโลกตะวันตก แต่ ณ ปัจจุบัน ตลาดของอุตสาหกรรมของแมลงที่กินได้เติบโตขึ้นทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of UN; FAO) ได้อธิบาย ประโยชน์ของการกินแมลง ดังนี้
ประโยชน์ทางสุขภาพ แมลงให้คุณค่าทางอาหารมหาศาลเทียบเท่าโปรตีนสัตว์ชนิดอื่น เช่น หมู วัว ไก่ และปลา เป็นอาหารแคลอรี่ต่ำที่ให้โปรตีนสูง อีกทั้งยังมีแคลเซียม ธาตุเหล็กและสังกะสีอีกด้วย
ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม การกินแมลงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารแอมโมเนีย การเลี้ยง แมลงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นดินเพื่อขยายการผลิต และยังสามารถเลี้ยงในแหล่งลำธารขยะอินทรีย์อีกด้วย
ประโยชน์ทางสังคมและ เศรษฐกิจ การเลี้ยงแมลงสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนต่ำ และไม่ต้องการเทคโนโลยีชั้นสูง เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ยากจน สามารถเลี้ยงแมลงหาเลี้ยงชีพได้ การกินแมลง จึงเป็นการให้โอกาส และส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่คนยากจนในชนบท

สล็อต

การอุปโภคบริโภคแมลงในประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในปี 2558 ฝ่าย พัฒนาชนบทประเทศเกาหลีใต้ ได้เริ่มศึกษาและท าวิจัยการเลี้ยงแมลง และการกินแมลง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรกรรม ในปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้ระบุชนิดของแมลงที่กินได้ไว้ 8 ชนิด ได้แก่ ดักแด้ไหม ตัวหนอน ตั๊กแตน หนอนนก จิ้งหรีดทองด า หนอนนกยักษ์ ตัวอ่อนด้วงกว่าง และด้วงกว่าง เป็นต้น

 1. ทิศทำงและการเจริญเติบโตของตลาดแมลงที่กินได้ในเกาหลีใต้ เมื่อปี 2559 สำนักข่าวเกาหลีได้รายงานว่า อุตสาหกรรมแมลงที่กินได้ในเกาหลีใต้เติบโตขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ในช่วง 4 ปีขนาดตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่า 90% ในช่วงปี2554 ถึงปี2558 แมลงได้ถูกนำมาใช้ในงานต่างๆจัด โดยรัฐบาลท้องถิ่นโดยมีมูลค่าถึง 180,000 ล้านวอน ($ 151.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ) ในปี 2558 นอกจากนี้ยังมีการค้า แมลงที่กินได้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น นำไปใช้เป็นศัตรูทางธรรมชาติ นำไปใช้เป็นยา และนำไปศึกษา มีฟาร์มเลี้ยง แมลง จำนวน 106 แห่ง และบริษัทประกอบอาหารและกระจายสินค้า 17 แห่งทั่วประเทศเกาหลีใต้ ในปีเดียวกัน กระทรวงเกษตรกรรม อาหารและธุรกิจชนบท (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs; MAFRA) ได้ประกาศแผนงานระยะ 5 ปี เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมแมลงที่กินได้และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ของ เศรฐกิจชนบท โดยทางกระทรวงได้ลงทุนเงินจำนวน 15,000 ล้านวอน ($12.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการวิจัยและ พัฒนาอุตสาหกรรมแมลงที่กินได้และตั้งเป้าตลาดแมลงที่กินได้อยู่ที่ 500,000 ล้านวอน ($421 ล้านเหรียญสหรัฐ) รวมถึงขยายจ านวนฟาร์มถึง 1,200 แห่ง ภายในปี 2563 ตัวอย่างกลยุทธ์และมาตรการที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายมีดังนี้
  สร้างระบบรับรองเพื่อขยายตลาด
  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)
  ระบุกรณีศึกษา ที่เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกระจายให้ทราบในอุตสากรรมแมลง

สล็อตออนไลน์

เมื่อปี 2562 ข่าวล่าสุดได้รายงานว่าจำนวนบริษัทที่นำแมลงมาประกอบอาหารหรือจุดประสงค์อื่นได้มีจำนวน เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี2561 โดยจำนวนบริษัทได้เพิ่มขึ้นจาก 726 แห่งในปี2558 มาเป็น 2,318 แห่งในปี 2561 ซึ่งถือว่า บรรลุเป้าหมายของแผนงาน 5 ปีเป็นที่เรียบร้อย ทางกระทรวงกล่าวว่า ตัวเลขได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจาก รัฐบาลได้ออกมาประกาศชนิดของแมลง ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารได้ ด้วงดอกไม้จุดดาวใหญ่ เป็น แมลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีบริษัทจำนวน 1,305 บริษัทที่เลี้ยงแมลงชนิดนี้และนำไปประกอบอาหาร รองลงมาคือ ด้วงกว่างญี่ปุ่น โดยมีจำนวน 425 บริษัท นอกจากนี้ยอดขายรวมของแมลงเหล่านี้เท่ากับ 37,500 ล้านวอน ($31.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยเพิ่มขึ้นมา 8.7% จากปีที่แล้ว ด้วงดอกไม้จุดดาวใหญ่เป็นแมลงที่ทำรายได้สูงสุดโดยยอดขายอยู่ที่15,000ล้านวอน ($15.3 ล้าน เหรียญสหรัฐ) รองลงมาคือ จิ้งหรีด 4,600 ล้านวอน ($3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) และด้วงกว่างญี่ปุ่น 2,600 ล้านวอน ($2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี2563 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมแมลงมีแนวโน้มว่าจะเติบโตถึง 361,000 ล้านวอน ($304 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนใหญ่แมลงจะถูกนำมาแปรรูปเป็นอาหารแห้ง บริษัทใหญ่กำลังทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการนำแมลง มาแปรรูปเป็นอาหาร บริษัท CJ Cheildang Corp และ Jeongpung ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของซีเจและแดซังกรุ๊ป ก็กำลัง วาดแผนพัฒนาการแปรรูปแมลงเป็นอาหารเช่นกัน

jumboslot

3.องค์กรดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศ ประเทศเกาหลีได้มอบหมายองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่อุตสาหกรรมแมลงที่กินได้ ดังนี้
กระทรวงเกษตร อาหารและธุรกิจ ชนบท (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)

 • จัดการกฎหมายที่เป็นลายลักษณือักษร
 • สร้างแผนงานบูรณาการ
 • พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ชดเชยค่าเสียหาย
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและเทคโนโลย
  สำนักงานฝ่ายพัฒนาชนบท (Rural Development Administration)
 • วิจัยและตรวจสอบสภาพจริง
 • ประเมินความปลอดภัยของอาหาร
  กระทรวงความปลอดภัยอาหาร และยา (Ministry of Food and Drug Safety)
 • ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการแจกจ่าย และขั้นตอน การบริโภค

slot

4.ข้อมูลผู้บริโภคในเกาหลีใต้ จากสถิติเมื่อปี 2559 ข้างต้น เหตุผลหลักที่ไม่เลือกกินแมลงของทั้งกลุ่มครอบครัวและกลุ่มนักศึกษาคือ ความรู้สึกขยะแขยงที่มีต่อแมลง เหตุผลรองลงมาคือ ไม่มีความจำเป็นต้องกิน และแมลงดูไม่อร่อย ในทางตรงกันข้าม เหตุผลหลักที่คนเลือกกินแมลงคือ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เหตุผลรองลงมาคือ แมลงเป็นอาหารจานโปรด และช่วยลด น้ำหนัก แรงจูงใจในการเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์แมลง ได้แก่ ความสนใจและอยากรู้ 42% เหตุผลที่ว่าแมลงนั้นเป็นอาหารที่ ยั่งยืนมากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น 33% เหตุผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงและลองสิ่งใหม่ๆ 18% และเหตุผลเพื่ออนุรักษ์ ธรรมชาติ 2%
5.ราคาแมลงที่กินได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาของแมลงที่กินได้นั้นแพงมาก ทำให้เป็นกำแพงกั้นการขยายตลาดแมลงที่กินได้และ การกินแมลงของผู้บริโภค แต่ในปัจจุบันราคาแมลงที่กินได้ในตลาดเกาหลีใต้ได้ลดลงมาก ตัวอย่างเช่น หนอนนกใน อดีตเคยราคาประมาณ 35,000 วอนต่อกิโลกรัม แต่ในปัจจุบันราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 10,000-20,000 วอน จิ้งหรีดในอดีตเคยราคาสูงถึง 150,000 วอน แต่ในปัจจุบันราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 50,000-80,000 วอน อย่างไร ก็ตาม ราคาแมลงในเกาหลีใต้ยังถือว่าอ่อนกว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่น ประเทศไทย
6.บทสรุป ตลาดแมลงที่กินได้ในเกาหลีได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา หลังจากที่กระทรวง เกษตรกรรม อาหาร และธุรกิจชนบท ได้ประกาศแผนงานระยะ 5 ปี เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม แมลงที่กินได้ จำนวนบริษัทที่ผลิตแมลงที่กินได้และยอดขายรวมก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายที่ นำแมลงมาเป็นวัตถุดิบในประเทศเกาหลีใต้ เช่น คุกกี้ เส้นก๋วยเตี๋ยว แมลงอบแห้ง เป็นต้น แม้ว่าจะมีทั้งผู้บริโภคชาว เกาหลีที่กินและไม่กินแมลง แต่ในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มรู้ถึงประโยชน์ของการกินแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ด้าน สิ่งแวดล้อมและด้านโภชนาการอาหาร ท าให้ผู้คนเริ่มเปิดใจกินแมลงมากขึ้น อย่างไรก็ตามตลาดแมลงที่กินได้ใน ประเทศเกาหลีใต้ยังคงเสียเปรียบประเทศอื่นในส่วนของราคาขาย ซึ่งอาจเกิดปัญหาอื่นตามมาภายหลังได้

ตลาดสินค้าแมลงที่กินได้ในประเทศเกาหลีใต้

Post navigation