เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี เครดิตฟรี ปี 2546 สาธารณรัฐเกาหลีประสบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาอยางมากอันเปนผลมาจากความตึงเครียดใน คาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับปญหาอาวุธนิวเคลียร ตามดวยผลกระทบจากสงครามอิรัก และการแพรระบาดของโรค SARS ประกอบกับการบริโภคภายในของสาธารณรัฐเกาหลีและการลงทุนภาคธุรกิจในประเทศลดลงอยางต่อเนื่อง สล็อต ปี 2547 เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีดีกวาในปี 2546 อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ ด้านการค้าและการลงทุน โดยได้เปรียบดุลการคาถึง 29.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ แทนการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวปี 2548 คาเงินวอนที่แข็งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นมาก และการชะลอตัวทาง เศรษฐกิจของจีน สหรัฐฯ และญี่ปุน ซึ่งเป็นตลาดสําคัญที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี ทําใหการส่งออกในปี 2548 ขยายตัวลดลงกว่าในปี 2547 ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีตั้งเปาหมายทําเขตการคาเสรีกับ 15 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ภายในปี

Read more

อุตสาหกรรมหลักประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมหลักประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลเป็นส่วนใหญ่ จึงมีอุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือที่โดดเด่น นอกจากนั้นยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่นั้น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว สล็อต 1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศชั้นนำในอุตสาหกรรมต่อเรือ โดยประเทศเกาหลีใต้ได้รับส่วนแบ่ง 50.6% ของตลาดต่อเรือทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอันดับหนึ่งของโลกบริษัทต่อเรือที่สำคัญ ได้แก่ Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, and STX Offshore & Shipbuilding, the world’s four largest shipbuilding companies. STX

Read more

การเกษตรของประเทศเกาหลี

การเกษตรของประเทศเกาหลี เครดิตฟรี ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก โดยในปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินกิจการของทั้ง 3 ภาคส่วนนั้น สามารถดำเนินควบคู่กันได้อย่างเกื้อกูลและพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างลงตัว โดยจุดหมายปลายทางในประเทศเกาหลีใต้ของเราในวันนี้ น่าจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีที่เมืองที่มีชื่อว่า “ทังจิน” สล็อต พื้นที่เกษตร : ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีพื้นที่ประมาณ 9,960,000 เฮกเเตร์ พื้นที่ของประเทศประมาณ 70% เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่ที่สามารถทำการเพาะปลูก มีเพียง 22% ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกข้าว 1,115,000 เฮกเเตร์ 2. พื้นที่ปลูกพืชผลต่างๆ 721,000 เฮกเเตร์ผลิตผลหลักทางการเกษตร : ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรในประเทศ และเป็นพืชทีทำรายได้หลักให้แก่ เกษตรกร โดยเกษตรกรประมาณ 75%

Read more

การเมืองการปกครองของเกาหลี

การเมืองการปกครองของเกาหลี เครดิตฟรี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และศาลทำหน้าที่ทางตุลาการ ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง (โซล ปูซาน อินชอน แตกู ควังจู แตชอน) สล็อต หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2491 คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยเส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ (มักเรียกว่าเส้นขนาน 38) โดยสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือมีการปกครองระบอบสังคมนิยม ส่วนสหรัฐอเมริกาดูแลเกาหลีใต้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ.

Read more

ศาสนาในประเทศเกาหลีใต้

ศาสนาในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ศาสนาในประเทศเกาหลีใต้ จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากร พ.ศ. 2558 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ระบุตัวตนว่าไม่นับถือศาสนาหรือนับถือลัทธิชินโดร้อยละ 56.9 ขณะที่ประชากรที่นับถือศาสนาส่วนใหญ่ระบุตัวตนว่านับถือศาสนาคริสต์ (แบ่งเป็นโปรเตสแตนต์ร้อยละ 19.7 และโรมันคาทอลิกร้อยละ 7.9) และนับถือศาสนาพุทธแบบเกาหลีร้อยละ 15.5 ที่เหลือร้อยละ 0.8 นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ลัทธิว็อนบุล ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิช็อนโด ลัทธิแทซ็อนจินรีโฮ ลัทธิแทจง ลัทธิชึงซัน และศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สล็อต ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ส่งอิทธิพลยิ่งตั้งแต่ยุคก่อน ส่วนศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึง 19 และมีศาสนิกชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเกิดขึ้นจากพลวัตทางสังคมของเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ผ่านมา ทว่าหลัง พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

Read more