เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

เครดิตฟรี

ปี 2546 สาธารณรัฐเกาหลีประสบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาอยางมากอันเปนผลมาจากความตึงเครียดใน คาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับปญหาอาวุธนิวเคลียร ตามดวยผลกระทบจากสงครามอิรัก และการแพรระบาดของโรค SARS ประกอบกับการบริโภคภายในของสาธารณรัฐเกาหลีและการลงทุนภาคธุรกิจในประเทศลดลงอยางต่อเนื่อง

สล็อต

ปี 2547 เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีดีกวาในปี 2546 อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ ด้านการค้าและการลงทุน โดยได้เปรียบดุลการคาถึง 29.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ แทนการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวปี 2548 คาเงินวอนที่แข็งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นมาก และการชะลอตัวทาง เศรษฐกิจของจีน สหรัฐฯ และญี่ปุน ซึ่งเป็นตลาดสําคัญที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี ทําใหการส่งออกในปี 2548 ขยายตัวลดลงกว่าในปี 2547 ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีตั้งเปาหมายทําเขตการคาเสรีกับ 15 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ภายในปี 2550 เพื่อขยายตลาดการคาใหสินคาส่งออกของประเทศ ซึ่งเป็นแหลงรายได้ร้อยละ 70 ของ GDP ขณะเดียวกันก็กําหนด เป้าหมายจะสรางงานเพิ่มขึ้นอีก 400,000 อัตรา และเพิ่มรายได้ต่อหัวให้ถึง 20,000 ดอลล่ารสหรัฐภายในปี 2551
ปี 2550 ภาคการผลิตของสาธารณรัฐเกาหลีมีอัตราเติบโตลดลงเนื่องจากภาวะซบเซาของอุตสาหกรรม
ไฟฟาและเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ภาคบริการและการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องจักรกลและเรือเดิน สมุทร สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในสาธารณรัฐเกาหลีมีแนวโนมลดลง ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนําของ ประธานาธิบดี Lee Myung-bak พยายามที่จะชักจูงการลงทุนจากต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น โดยผ่อนคลายมาตรการ
และกฎระเบียบการลงทุน รวมทั้งดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ปึ 2551 รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีประกาศใชมาตรการการคลังเพื่อขยายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับการจัดทําความตกลงการค้าเสรีและการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ทั้งนี้ รัฐบาลและธนาคาร กลางสาธารณรัฐเกาหลียังมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเงินเฟ้อโลกและปัญหาซับไพรม (Subprime lending) ของสหรัฐฯ จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินในตน ปี 2553
ปี 2552เศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบอยางมากจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯและวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง ต้นปี 2552 แต่เศรษฐกิจเกาหลีใตเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวในไตรมาส 3/2552 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้ผ่านพ้นจุดต่ําสุด และเศรษฐกิจประเทศต่างๆ เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งรัฐบาลเกาหลีได้ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจต่างๆ การส่งออกของเกาหลีใต้ก็ ปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกันภาคเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เช่น ยานยนต์ ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส เซมิคอนดักเตอร และ IT ก็พลิกวิกฤตใหเปนโอกาสด้วยการใช้ประโยชนจากการที่ค่าเงินวอนออนค่าลงประกอบกับการใช้กลยุทธดานการตลาดเพื่อเพิ่มสวน แบ่งของสินค้าเกาหลีใต้ในตลาดโลกไดสูงสุดเปนประวัติการณจากร้อยละ 2.6 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 3.1 ในปี 2552 และทํา ให้เกาหลีใตเป็นผู้ส่งออกลําดับที่ 9 ของโลก

สล็อตออนไลน์

เกาหลีใต้ในอดีตเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยากจน แต่ได้ทุ่มเทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2505 ในระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนได้รับสมญาณามว่า “มหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแม่น้ำฮัน” กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว คือการเน้นการลงทุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาอุตสาหกรรมหนักเพื่อการส่งออก เช่น ยานยนต์ การต่อเรือ การก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็ก ฯลฯ

เกาหลีใต้ในปัจจุบันประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในตอนกลางทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523) และก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเมื่อได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD ในปี 2539 และแม้ว่าต่อมาเกาหลีใต้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 จนต้องกู้ยืมเงินจาก IMF แต่ก็สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคืนเงินกู้ทั้งหมดให้แก่ IMF งวดสุดท้ายเมื่อเดือนกันยายน 2544
รายได้หลักของประเทศเกาหลีใต้ยังคงมาจากสินค้าประเภทอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีระดับสูงที่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Chaebol) ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ เช่น เรือเดินสมุทร รถยนต์ เครื่องจักร สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเคมีในช่วงทศวรรษ 1960 – 1970 (พ.ศ. 2503 – 2513) ต่อมา เกาหลีใต้ก็เน้นส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ Creative Economy ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นรากฐานที่ช่วยสนับสนุนนโยบายการเผยแพร่กระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Wave) ทั้งในด้านภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ และดนตรีของเกาหลีใต้ให้แพร่กระจายและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในเอเชีย นอกจากนี้ ในสมัยประธานาธิบดีอี มยอง-บัก เกาหลีใต้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยมีการจัดทำความตกลงด้านเศรษซกิจด้วยกันหลายฉบับ ได้แก่ 1) ความตกลงทางการค้าซึ่งลงนามเมื่อปี 2504 2) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ลงนามเมื่อปี 2532 เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยและเกาหลีใต้มีกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commissionหรือ JTC) เพื่อเป็นกลไกทางการค้าที่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในการแสวงหาลู่ทางขยายการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่มีอยู่ระหว่างกัน และในส่วนของภาคเอกชน ทั้งสองประเทศได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลี ( Korea-Thai Economic Cooperation Committee) ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีใต้

slot

การกระตุ้นเศรษฐกิจ
1.1 การส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยจะปรับลดอุปสรรค/ผ่อนคลายกฎระเบียบ การลงทุน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ผลักดันให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อชักจูงการลงทุน
1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยจะออกมาตรการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในแต่ละระดับขั้นของการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ (1) ขั้นเริ่มต้น (startup) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการในขั้นเริ่มต้น (2) ขั้นขยายธุรกิจ (scale up) การสนับสนุนกลไกการระดมทุน อาทิ Small Scale IPO และ crowd funding การสนับสนุนเงินกู้/จัดตั้งกองทุนอุดหนุนบนฐานของทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี (3) ขั้นสิ้นสุด (business exit) การลดหย่อนภาษีควบโอนกิจการสำหรับบริษัทที่ซื้อเทคโนโลยีจาก SMEs และ (4) ขั้นพลิกฟื้น (re-bound) การขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ (grace period) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทดลองเริ่มต้นธุรกิจสาขาใหม่ ๆ หลังจากประสบกับภาวะล้มเหลว
1.3 การกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยว โดยจะออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ ผลักดันการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Korea Sales Festa (เทศกาลช้อปปิ้งประจำปีของเกาหลีใต้ ซึ่งจัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง) และการแสดงของศิลปิน K-Pop พัฒนาสถานที่ทางธรรมชาติให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออนุญาต/ผ่อนผันให้สามารถตั้งร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีในใจกลางกรุงโซลได้เพิ่มขึ้น
1.4 การกระตุ้นการส่งออก โดยจะจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ขยายวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกไปยัง (ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และ (ประเทศในเอเชียกลาง) รวมทั้งจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการควบรวมกิจการ และการก่อสร้างโรงงานผลิต/ศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าว
1.5 การเฝ้าระวัง/บริหารจัดการความเสี่ยงของเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยจะระดมเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เฝ้าระวัง/บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจมีต่อปริมาณหนี้ครัวเรือน และตราสารหนี้ภาคเอกชน

jumboslot

เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

การเพาะปลูก : พืชสำคัญได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์ แอปเปิล มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี
การเลี้ยงสัตว์ : สัตว์เลี้ยงสำคัญได้แก่ สุกร โค สัตว์ปีก และตัวไหม
การประมง : ผลผลิตทางการประมงของเกาหลีใต้มีเหลือใช้ในประเทศจนสามารถส่งเป็นสนค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่ง เกาหลีใต้สามารถจับปลาได้เป็นอันดับ 10 ของโลก (ไทยเป็นอันดับ 9 สถิติปี พ.ศ. 2535)
การทำเหมืองแร่ : เกาหลีใต้ขาดแคลนถ่านหินและน้ำมันปิโตเลียม แต่มีแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิด ได้แก่ แกรไฟต์ ดินเกาลิน และทังสเตน
อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา ผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ รถยนต์ ปิโตรเคมี และเรือเดินสมุทร

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

Post navigation