เกาหลีใต้กำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ

เครดิตฟรี

ทางเกาหลีได้ออกนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance – MOEF) ของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2562 ซึ่งจะมุ่งเน้นการดำเนินการใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย

 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจ
  1.1 การส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยจะปรับลดอุปสรรค/ผ่อนคลายกฎระเบียบ การลงทุน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ผลักดันให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อชักจูงการลงทุน
  1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยจะออกมาตรการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในแต่ละระดับขั้นของการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ (1) ขั้นเริ่มต้น (startup) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการในขั้นเริ่มต้น (2) ขั้นขยายธุรกิจ (scale up) การสนับสนุนกลไกการระดมทุน อาทิ Small Scale IPO และ crowd funding การสนับสนุนเงินกู้/จัดตั้งกองทุนอุดหนุนบนฐานของทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี (3) ขั้นสิ้นสุด (business exit) การลดหย่อนภาษีควบโอนกิจการสำหรับบริษัทที่ซื้อเทคโนโลยีจาก SMEs และ (4) ขั้นพลิกฟื้น (re-bound) การขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ (grace period) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทดลองเริ่มต้นธุรกิจสาขาใหม่ ๆ หลังจากประสบกับภาวะล้มเหลว

สล็อต

1.3 การกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยว โดยจะออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ ผลักดันการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Korea Sales Festa (เทศกาลช้อปปิ้งประจำปีของเกาหลีใต้ ซึ่งจัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง) และการแสดงของศิลปิน K-Pop พัฒนาสถานที่ทางธรรมชาติให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออนุญาต/ผ่อนผันให้สามารถตั้งร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีในใจกลางกรุงโซลได้เพิ่มขึ้น
1.4 การกระตุ้นการส่งออก โดยจะจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ขยายวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกไปยัง “New South” (ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และ “New North” (ประเทศในเอเชียกลาง) รวมทั้งจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการควบรวมกิจการ และการก่อสร้างโรงงานผลิต/ศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าว
1.5 การเฝ้าระวัง/บริหารจัดการความเสี่ยงของเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยจะระดมเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เฝ้าระวัง/บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจมีต่อปริมาณหนี้ครัวเรือน และตราสารหนี้ภาคเอกชน

สล็อตออนไลน์

 1. การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
  2.1 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อบริการประเภทใหม่ ๆ โดยจะผลักดันการขยายขอบเขตธุรกิจประเภทการแบ่งปันที่พัก (home sharing) อาทิ Airbnb ให้ครอบคลุมชาวเกาหลีใต้ ริเริ่มระบบติดตาม/เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยทางไกล และริเริ่มโครงการนำร่องสำหรับการแบ่งปันรถกันใช้ (car sharing)
  2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหลัก/ดั้งเดิม โดยจะออกมาตรการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมหลัก (ยานยนต์ ต่อเรือ จอภาพ และปิโตรเคมี) ออกมาตรการสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไร้คนขับ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายการส่งเสริมการปรับโครงสร้างบรรษัท
  2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ โดยจะออกมาตรการ/สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทใหม่ ๆ 4 สาขา ได้แก่ (1) smart factories (2) future cars (3) fintech และ (4) biohealth พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ หุ่นยนต์, IoT และ AI รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา platform economy
  2.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการ โดยจะผลักดันการผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาภาคบริการในไตรมาสแรกของปี 2562 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจบริการที่เกาหลีใต้มีความแข็งแกร่ง อาทิ การท่องเที่ยว บริการสุขภาพ คอนเทนต์ โลจิสติกส์ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเกมส์ และส่งเสริมการสร้างงานในสาขาใหม่ ๆ อาทิ Green Care Specialist
  2.5 การส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืน โดยพัฒนาตัวแบบการจ้างงานที่เป็นธรรม/เท่าเทียม และเอื้อประโยชน์กับทั้งภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน เพิ่มสวัสดิการของแรงงาน SMEs และลดหย่อนภาษีแก่บริษัทที่บริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ SMEs

jumboslot

 1. การสร้างการเติบโตที่ครอบคลุม
  3.1 การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานและเจ้าของกิจการขนาดเล็ก โดยจะออกมาตรการเพื่อปกป้องและลดภาระในการดำเนินธุรกิจของ SMEs อาทิ การลดค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรม/ชำระเงินออนไลน์ กำหนดให้ธุรกิจบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เจ้าของกิจการที่ประสบกับภาวะหนี้สิน
  3.2 การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบาง โดยจะส่งเสริมการจ้างงานและอุดหนุนค่าจ้างแก่กลุ่มเปราะบาง สนับสนุนให้กลุ่มเปราะบาง/เยาวชนจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำได้รับโอกาสทางการศึกษา อาทิ การกำหนดโควตานักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิชากฎหมายสำหรับกลุ่มเปราะบาง เพิ่มการจ้างแรงงานสตรี กลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่มเงินช่วยเหลือ/มาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและนโยบายกำหนดชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 52 ชั่วโมง รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน (social enterprise)
  3.3 การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยจะเพิ่มจำนวนบ้านเช่า ปรับปรุง/เพิ่มโครงข่ายทางหลวงในกรุงโซล ขยายขอบเขตของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน และออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นมลพิษในอากาศ (fine dust) อาทิ การเพิ่มสัดส่วนการใช้รถเมล์ไฟฟ้า และการเพิ่มมาตรการ สนับสนุนสำหรับการใช้รถกวาด/ทำความสะอาดถนน
  3.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (social safety nets) โดยจะขยายเพดาน/ปรับปรุงเงื่อนไขเงินคืนภาษีสำหรับบุคคลที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลาง (Earned Income Tax Credit – EITC) ขยายความช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานที่ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการประกันการว่างงาน ขยาย/เพิ่มสิทธิต่าง ๆ สำหรับแรงงาน อาทิ สิทธิประกันสังคม เงินบำนาญ สวัสดิการที่อยู่อาศัย และปรับปรุงกองทุนบำเหน็จบำนาญ
  3.5 การสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม โดยจะแก้ไขกฎระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม อาทิ การกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องเปิดเผยข้อมูลการชำระเงินแก่บริษัทผู้รับเหมา เพิ่มบทลงโทษบริษัทขนาดใหญ่ที่ขโมยเทคโนโลยีของบริษัท SMEs ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน/ธรรมาภิบาลของบริษัทขนาดใหญ่ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับ SMEs

slot

 1. การรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาว
  4.1 การเตรียมความพร้อมสำหรับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยจะส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุงงบประมาณด้าน R&D และจัดตั้งกองทุนสนับสนุน R&D เพิ่มเติม พัฒนา platform economy ส่งเสริมการหลอมรวมทางอุตสาหกรรม (industrial convergence) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และเพิ่มการฝึกอบรม/พัฒนาฝีมือแรงงาน
  4.2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุและการรับมือกับปัญหาอัตราการเกิดต่ำ โดยจะปรับปรุงแผน/ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ปรับปรุงสวัสดิการ/ความคุ้มครองสิทธิสตรีคลอดบุตร (maternity benefit) เพิ่มค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลาสำหรับแรงงานสตรีที่มีภาระในการดูแลบุตร สนับสนุนการเปิดศูนย์ดูแลเด็กในที่ทำงานและให้สวัสดิการแก่แรงงานที่เป็นพ่อ
  4.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือ
  เครดิต https://globthailand.com/korea_0033/
เกาหลีใต้กำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ

Post navigation