ประเพณี วัฒนธรรมในครอบครัวคนเกาหลี

เครดิตฟรี

ชีวิตครอบครัวในประเทศเกาหลีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งบุคคลเข้าเมืองจากการสมรสที่มีความเข้า ใจลักษณะของครอบครัวเกาหลีนั้น จะทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่ และทำความเข้าใจ วัฒนธรรมของเกาหลีได้ง่ายกว่า วัฒนธรรมในแต่ละครอบครัวนั้นอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ลักษณะครอบครัวและพื้นที่ สำหรับวัฒนธรรมของเกาหลีนั้นตั้งอยู่บน พื้นฐานของลัทธิขงจื้อ ดังนั้น วัฒนธรรมในครอบครัวของเกาหลีจึงมีความคล้ายคลึงกับประเทศที่มีวัฒนธรรมของลัทธิขงจื้อนั่นเอง ทว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเฉพาะในแง่มุมของการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวด เร็ว

สล็อต

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ครอบครัวที่มีความปรองดองกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถือเป็นความสุขของสมาชิกภายในครอบครัว
สำหรับลำดับชั้นมีความสำคัญในครอบครัวนั้น เด็กควรได้รับการสั่งสอนให้เคารพผู้ใหญ่ และแสดงความคิดความเห็นด้วย ท่าทีที่สุภาพ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว หลายต่อหลายคนก็ยังอยู่ร่วมกันกับบิดามารดาเพื่อคอยดูแล แต่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุต้องการอยู่เพียงลำพังกับคู่สมรสในบ้านของตนเองเพิ่มมากขึ้น
สังคมที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้รูปแบบของครอบครัวที่แตกต่างออกไปจากเดิม ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวผู้สูงอายุกับหลาน ครอบครัวหลากวัฒนธรรม ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวแต่งงานเป็นครั้งที่สอง ครอบครัวหนึ่งคน เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับทางสังคมหรือส่วนบุคคลเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาเป็นสิ่งสำคัญ แต่หน้าที่ของคุณในฐานะบุตรชายหรือบุตรสาวนั้น กับผู้พ่อแม่ของ ตัวเองก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน สามีและภรรยาควรปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อตัดสินใจร่วมกัน ควรส่งเสริมบรรยากาศของการยอมรับระหว่างเพศของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ควรรับผิดชอบในการดูแลบุตรร่วมกัน รวมถึงร่วมกันทำงานบ้านด้วย ระดับความพึงพอใจที่สูงขึ้นกับการสื่อสารกับคู่สมรสยิ่งระดับความพึงพอใจกับการดูแลเด็กร่วมกันสูงเท่าใด การสื่อวารที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นระหว่างสามีและภรรยา รวมถึงความพึงพอใจในการเลี้ยงดูบุตรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นด้วย
การปรับตัวเข้ากับชีวิตครอบครัว
การแต่งงานคือการที่บุคคลที่มาจากในครอบครัว วิถีชีวิตและวิธีคิดที่ต่างกัน มาใช้ชีวิตร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเริ่มต้นของการแต่งงานที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างเหล่านั้น กรณีของการแต่งงานระหว่างประเทศที่คนสองคนที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสอาจนำไปสู่ความลำบากในการใช้ชีวิตร่วมกัน
มารยาทเกี่ยวกับภาษา
ในประเทศเกาหลี เรามักใช้คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งต่างๆ เพื่อเรียก หรือกล่าวถึงบุคคลเดียวกัน ชื่อเกาหลีและชื่อในตัวอักษรจีนผสมกันและใช้เป็นคำนำหน้าชื่อและตำแหน่ง การใช้คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งที่ผิดอาจทำให้ผู้อื่นขุ่นเคือง ดังนั้น ถ้าเราใช้คำนำหน้าชื่อและตำแหน่งอย่างไม่ถูกต้อง คนอื่นอาจถือว่าเราไม่มีมารยาท จึงต้องระวัง“คำนำหน้าชื่อ” นั้นจะใช้เมื่อเรียกเฉพาะคนบางคน และ “ตำแหน่ง” จะใช้เมื่อกล่าวถึงตัวบุคคล
คำนำหน้าชื่อและตำแหน่งของสมาชิกในครอบครัว
ในประเทศเกาหลี สมาชิกในครอบครัวจะเรียกแต่ละคนโดยใช้ชื่อพิเศษ แทนความสัมพันธ์ หากดูแผนผังครอบครัวด้านล่าง จะเห็นว่ามีชื่อที่ต่างกันในการเรียกสมาชิกในครอบครัวของสามีและภรรยา โดยจะมีการใช้ภาษาที่แสดงความเคารพผู้ที่อาวุ โส และจะใช้ภาษาธรรมดากับผู้เยาว์ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละครอบครัว คำเรียกภายในครอบครัวอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละครอบครัว ดังนั้นจึงควรปรึกษากันภายในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
การแสดงความเคารพและการแสดงออกที่ไม่เป็นทางการ
ในประเทศเกาหลี มีความแตกต่างเล็กน้อยของลักษณะของภาษา โดยขึ้นอยู่กับอายุ ความสัมพันธ์ และสถานะทางสังคม ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้อาจอธิบายได้อย่างกว้างๆ ว่าเป็นรูปแบบการพูดในสองรูปแบบด้วย นั่นก็คือ การพูดด้วยความเคารพ และการพูดแบบไม่เป็นทางการ ระดับการแสดงความเคารพนั้น จะใช้กับผู้สูงอายุ และเป็นภาษาที่เป็นทางการน้อยกว่า คนเกาหลีจะพูดในระดับที่ไม่เป็นทางการ เมื่อพูดกับเพื่อนๆ หรือกับคนที่มีอายุน้อยกว่า เช่น กินข้าว (คำปกติ) / รับประทานอาหาร (คำสุภาพ) ขอบใจ (คำปกติ) / ขอบคุณค่ะ หรือครับ (คำสุภาพ) ไปละ (คำปกติ) / ลาก่อนนะคะ หรือครับ (คำสุภาพ)

สล็อตออนไลน์

วันสำคัญในการฉลองกับครอบครัว
ภายในชีวิตครอบครัวนั้นอาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นได้ เช่น การเกิด การแต่งงาน หรือการ เสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งในระดับบุคคลและระดับ ครอบครัว ดังนั้นคุณจึงควรใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวในโอกาสดังกล่าว
การเกิด
เบคอิล (ครบร้อยวัน) : ในประเทศเกาหลี วันที่ครบหนึ่งร้อยวันนับจากวันที่เด็กเกิดนั้น จะเป็นวันที่มีการ ฉลองครั้ง ใหญ่ ซึ่งอาหารทั่วไปที่เลี้ยงฉลองกันในวันนี้จะได้แก่ เค้กข้าวนึ่ง เค้กน้ำผึ้งทำจากถั่วแดง และซุปสาหร่าย เป็นต้น โดยเด็กๆ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อฉลองในวันพิเศษนี้
วันเกิดครั้งแรก : ญาติและเพื่อนสนิทจะได้รับเชิญมางานเลี้ยงฉลองวันเกิดครั้งแรกของเด็ก โดยเด็กๆจะแต่งกายด้วยชุดเกาหลีย้อนยุคและเตรียมจัดโต๊ะพิเศษเพื่อฉลองวันเกิดครั้งแรกของเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการเตรียมเบคโซลกี(เค้กข้าวนึ่งขาว) ซงพยอน(เค้กข้าวพระจันทร์เสี้ยว) และซูซูควังดัง(เค้กน้ำผึ้ง ทำจากเกาเหลียง)วางเอาไว้บนโต๊ะ ซึ่งเป็นการขอพรให้เด็กมีสุขภาพดีและมีโชคลาภ แล้วให้เด็กเจ้าของวันเกิดหยิบสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งถือเป็นพิธีการอย่างหนึ่ง รวมถึงกล่าวคำอวยพรและให้ของขวัญกับเด็กด้วย
วันเกิด : สำหรับผู้อาวุโส วันเกิดจะเรียกว่าแซงชิน (saengshin) โดยมักจะมีการทำซุปสาหร่ายเป็นอาหารเช้าในวันเกิด บาง ครั้งญาติและเพื่อนจะได้รับเชิญให้มาฉลองด้วยกัน ซึ่งแขกที่ได้รับเชิญก็มักจะเตรียมของขวัญวันเกิด หรือมอบเงินให้
การแต่งงาน

slot

การแต่งงานมีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ในประเทศเกาหลี แต่ในขณะนี้การแต่งงานแบบดั้งเดิมแทบจะหายไปหมดแล้วโดยถูกแทนที่ด้วยการแต่งงานแบบสมัยใหม่ สำหรับการแต่งงานแบบสมัยใหม่ มักจะจัดขึ้นที่ห้องโถงจัดงานแต่งงานโรงแรม โบสถ์ วัด ฯลฯ โดยในพิธีสมรสเจ้าบ่าวจะสวมทักซิโด้ และเจ้าสาวสวมชุดเจ้าสาว ในการทำพิธีแม้ว่าจะเป็นการทำพิธีแต่งงานตามแบบสมัยใหม่ แต่ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะยังคงทำการกราบขอพรกับทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายและญาติๆตามแบบพิธีโบราณซึ่งเรียกว่า เพแบค
เฮวกับและโกฮิยอน (งานเลี้ยงเพื่ออวยพรให้มีอายุยืนยาว)
โฮกับ (Hoegap) : หมายถึงวันเกิดเมื่ออายุครบ 60 บริบูรณ์ (61 ปีตามอายุของเกาหลี) เป็นพิธีการที่ลูกเตรียม ให้พ่อแม่ เพื่อฉลองที่ท่านมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว ในอดีตพิธีนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะอายุไม่ยืนนัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอายุขัยเพิ่มขึ้นมากแล้ว ดังนั้นการฉลองจึงทำกันแบบง่ายๆ การประกอบด้วยอาหารจำนวนมาก หรือบางครอบครัวก็อาจจะส่งพ่อแม่ไปทัวร์ หรือให้ของขวัญเป็นเงินแทน โกฮิยอน (Gohiyeon) : หมายถึงวันเกิดเมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ปี (71 ตามอายุของเกาหลี) ซึ่งญาติและเพื่อนสนิทจะ ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงที่จัดใหญ่กว่าทุกปี และบางคนก็จะเตรียมของขวัญวันเกิดมาด้วย
งานศพ
ครอบครัวจะสวมชุดไว้ทุกข์ และแต่งตัวให้ผู้ตาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะมีเตรียมผ้าเอาไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้สูงอายุขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยผ้านี้จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบ้านและพื้นที่ และในบางกรณี จะมีการแต่งตัวให้ผู้ตายด้วยผ้า ป่านสีดำหรือสีขาว และแขกที่เข้าร่วมการมุนซัง ควรหลีกเลี่ยงการแต่งชุดด้วยสีสว่าง โดยควรใช้สีดำหรือสีขาวเท่านั้น อีกทั้ง ควรแสดงความเคารพ และสวด ร่วมกันกับครอบครัว นอกจากนี้อาจให้เงินแก่ครอบครัว ซึ่งถือเป็นการแสดงความเห็นใจอีกวิธีหนึ่ง
พิธีกรรม
มีการจัดพิธีเพื่อนเป็นเกียรติแก่ญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตหรือในคืนก่อนหน้า โดยพิธีการมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ผู้เข้าร่วมจะสวมใส่เสื้อผ้าที่แสดงถึงความถ่อมตน และมีความตั้งใจในการให้เกียรติผู้เสียชีวิต ซึ่งพิธีกรรมต่างๆจะขึ้นอยู่กับศาสนาและวัฒนธรรมของครอบครัวนั้นๆ
พิธีการประจำปีเพื่อบรรพบุรุษ : เป็นการไหว้เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษในคืนเดียวกับที่พวกเขาเสียชีวิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ชาว เกาหลีจะไหว้เพื่อแสดงการเคารพบรรพบุรุษ 2 รุ่นขึ้นไป
วันระลึกถึงครอบครัว : จัดตอนเทศกาล เช่น วันปีใหม่ ฮันซิก และชูซ็อก

jumboslot

การจัดโต๊ะเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
การจัดโต๊ะอาหารสำหรับเซ่นไหว้บรรพบุรุษนั้นขึ้นอยู่กับธรรมเนียมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ โดยทั่วไปจะตั้งโต๊ะเซ่นไหว้ให้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลังจะตั้งฉากกั้น ให้ตั้งอาหารโดยเริ่มจากด้านในที่อยู่ใกล้ฉากกั้นที่สุด โดยให้ตั้งอาหารเป็น 5 แถว ต้องวางจำนวนผลไม้หรือแป้งทอดเป็นจำนวนเลขคี่
แถวที่ 1: ป้ายชื่อบรรพบุรุษ, ต๊อกกุก หรือขนมซงเพียน, ถ้วยเหล้า
แถวที่ 2: แป้งทอดปลา, ซันจอกย่าง ฯลฯ
ออดงหยุกซอ: การวางเนื้อปลาตั้งทางทิศตะวันออก, เนื้อวัวตั้งทางทิศตะวันตก
ดูดงมีซอ: กาวางหัวปลาหันไปทางทิศตะวันออก, หางปลาหันไปทางทิศตะวันตก
แถวที่ 3: เต้าหู หรือต้มเนื้อ ฯลฯ
แถวที่ 4: ผัก, กิมจิ, เนื้อตากแห้ง กับข้าวและน้ำชิเข้
ชาโพอูเฮ: การวางเนื้อตากแห้งไว้ด้านซ้ายสุด และด้านขวาสุดให้วางน้ำชิเข้
แถวที่ 5: ผลไม้ต่างๆ เช่น พุทราแห้ง, เกาลัด, ขนมยากวา, สาลีหรือแอปเปิ้ล ฯลฯ
โจยุลอีซี: การวางพุทราแห้ง, เกาลัด, สาลี่, ลูกพลับแห้ง เรียงจากด้านซ้ายมาก่อน
ฮงดงเบกซอ: วางผลไม้สีแดงทางทิศตะวันออก และผลไม้สีขาวทางทิศตะวันตก

ประเพณี วัฒนธรรมในครอบครัวคนเกาหลี

Post navigation